Quốc hiệu VN qua các thời kì

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quốc hiệu VN qua các thời kì

QUỐC HIỆU VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KÌ
* Xích Quỷ: Thời Kinh Dương Vương vào năm 2879 TCN
* Văn Lang: Thời Hùng Vương
* Âu Lạc: Thời An Dương Vương
* (thuộc)Nam Việt: Bắc thuộc thời nhà Triệu
Nam Việt gồm lãnh thổ Âu Lạc, Quảng Đông, Quảng Tây)
* (thuộc)Giao Chỉ: Bắc thuộc thời Hán
Giao Chỉ bộ gồm miền bắc Việt Nam, Quảng Đông, Quảng Tây)
* Giao Châu: Bắc thuộc từ thời nhà Đông Ngô đến nhà Đường
* Vạn Xuân: Giai đoạn độc lập dưới thời nhà Tiền Lý năm (542 - 602)
* An Nam Đô hộ phủ: Bắc thuộc thời Đường (618-866)
* Tĩnh Hải quân: tiếp tục trong thời thuộc Đường qua thời Tự chủ tới hết thời nhà Ngô (866-967)
* Đại Cồ Việt: 968 - 1054 thời nhà Đinh - Tiền Lê và đầu thời Nhà Lý
* Đại Việt: 1054 - 1400 thời nhà Lý-nhà Trần
Thời vua Lý Anh Tông, năm 1164 nhà Tống công nhận một quốc gia độc lập, tên An Nam Quốc
* Đại Ngu: 1400-1407 ("Ngu" nghĩa là "hoà bình") thời Nhà Hồ
* Đại Việt: 1428 - 1802 thời Nhà Hậu Lê - Nhà Tây Sơn và 03 năm đầu thời nhà Nguyễn
* Việt Nam: Nhà Nguyễn từ năm 1804 - 1839
* Đại Nam: Nhà Nguyễn từ năm 1839 - 1887
Từ năm 1887, Pháp chia Việt Nam ra làm 3 xứ tương đương với 3 vương quốc là Tonkin (Bắc kỳ), Annam (Trung kỳ),
Cochinchine (Nam kỳ), cả 3 đều nằm trong Liên bang Đông Dương
* Đế quốc Việt Nam: tháng 4 năm 1945 - tháng 8 năm 1945]] dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim
* Quốc gia Việt Nam: 1949 - 1955 với quốc trưởng Bảo Đại do Pháp dựng lên
* Việt Nam Cộng hòa: tồn tại từ 1955 đến 30 tháng 4 năm 1975 tại miền Nam
* Việt Nam Dân chủ Cộng hoà: từ 2 tháng 9 năm 1945 đến 2 tháng 7 năm 1976
* Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: từ ngày 2 tháng 7 năm 1976 đến nay.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quốc hiệu VN qua các thời kì