Bảng các số từ 1 đến 100

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bảng các số từ 1 đến 100Số 96 gồm 90 và 6
Số 96 gồm 9 và 6
Số 96 gồm 9 chục và 6 đơn vị
Số 96 là số có hai chữ số
Số 96 là số có một chữ số
Đ
Đ
S
S
Đ

>
<
=
45 47
78 69
44 30 +10
55 50 + 5
<
>
>
=


Số liền sau của 97 là …
Số liền sau của 98 là …
Số liền sau của 99 là …
98
99
100

1 2 3 6 9 10
11 12 15 20
21 25 29
31 34 38
41 43 45 47 49
51 54 58 60
61 62 67 69
71 74 76 80
81 83 87
91 94 98 99
4 5 7 8
13 14 16 17 18 19
22 23 24 26 27 28 29
32 33 35 36 37 3939
42 44 46 48 49
30
40
50
52 53 55 56 57 59
63 64 65 66 68 70
82 84 85 86 88 89 90
72 73 75 77 78 79
92 93 95 96 97 100

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bảng các số từ 1 đến 100