Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ


NHÓM 21
BÀI 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

II. PHƯƠNG TIỆN:

III. LƯU Ý SƯ PHẠM:

IV. NỘI DUNG:

V. CỦNG CỐ

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Biết mục đích của việt sử dụng biểu đồ

- Biết một số đạng biểu đồ thường dùng

- Biết các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ
từ một bảng dữ liệu

- Biết cách thay đổi dạng biểu đồ thích hợp

II. PHƯƠNG TIỆN:

Phòng máy đảm bảo 2 HS / 1 máy,
máy chiếu projector ….

Học sinh có đầy đủ SGK

III. LƯU Ý SƯ PHẠM:

Chuẩn bị trước một số trang tính,
các biểu đồ thích hợp, 1 số câu hỏi

IV. NỘI DUNG:

HĐ1:Mục đích của việc sử dụng biểu đồTrình
bày cho học sinh xem các hình sau:
Năm học Nam Nữ Tổng cộng
2001-2002 8 4 12
2002-2003 8 5 13
2003-2004 9 6 15
2004-2005 6 6 12

BIỂU ĐỒ MINH HOẠ
Vẽ biểu đồ có mục đích gì?
Nhận xét câu trả lời của HS

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ