Tap doc: Luy tre

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tap doc: Luy tre

Thư tư ngày 23 tháng 4 năm 2008
Tập đọc
Lũy tre
Thư tư ngày 23 tháng 4 năm 2008
Tập đọc
Lũy tre
Mỗi sớm mai thức dạy
Lũy tre xanh rì rào
Ngọn tre cong gọng vó
Kéo mặt trời lên cao.
Những trưa đồng đầy nắng
Trâu nằm nhai bóng râm
Tre bần thần nhớ gió
Chợt về đầy tiếng chim.
Thư tư ngày 23 tháng 4 năm 2008
Tập đọc
Lũy tre
Mỗi sớm mai thức dạy
Lũy tre xanh rì rào
Ngọn tre cong gọng vó
Kéo mặt trời lên cao.
Những trưa đồng đầy nắng
Trâu nằm nhai bóng râm
Tre bần thần nhớ gió
Chợt về đầy tiếng chim.
Thư tư ngày 23 tháng 4 năm 2008
Tập đọc
Lũy tre
Mỗi sớm mai thức dạy
Lũy tre xanh rì rào
Ngọn tre cong gọng vó
Kéo mặt trời lên cao.
Chợt về đầy tiếng chim.
Những trưa đồng đầy nắng
Trâu nằm nhai bóng râm
Tre bần thần nhớ gió
Thư tư ngày 23 tháng 4 năm 2008
Tập đọc
Lũy tre
Mỗi sớm mai thức dạy
Lũy tre xanh rì rào
Ngọn tre cong gọng vó
Kéo mặt trời lên cao.
Những trưa đồng đầy nắng
Trâu nằm nhai bóng râm
Tre bần thần nhớ gió
Chợt về đầy tiếng chim.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tap doc: Luy tre