Tap doc Ve ngoi nha dang xay

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tap doc Ve ngoi nha dang xay

Thứ ba ngày 17 tháng 2 năm 2009
Líp 5
Ng­êi thùc hiÖn: Lª ThÞ S­¬ng
Tr­êng TiÓu häc VÜnh ChÊp

Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài cũ:
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Thø ba ngµy 2 th¸ng 12 n¨m
2008
Tập đọc

Thø ba ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2008
Tập đọc
VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY
( §ång Xu©n Lan)

Đoạn 1:
Đoạn 1:


Kh
Kh
ổ thơ đầu
ổ thơ đầu

Đoạn 2:
Đoạn 2:


Kh
Kh
ổ thơ thứ hai
ổ thơ thứ hai

Đoạn 3:
Đoạn 3:
Khổ thơ thứ ba và hai
Khổ thơ thứ ba và hai
dòng thơ còn lại
dòng thơ còn lại
I. Luyện đọc
Luyện đọc từ khó
- huơ huơ
- rãnh tường
Luyện đọc câu khó
Chiều đi học về
Chúng em qua ngôi nhà xây dở
Ngôi nhà như trẻ nhỏ
Lớn lên với trời xanh …
Giải nghĩa từ khó
- Giàn giáo
Giàn giáo
Giải nghĩa từ khó
- Giàn giáo
- Trụ bê tông

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tap doc Ve ngoi nha dang xay