Toán 5. Thể tích hình hộp CN

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Toán 5. Thể tích hình hộp CN


Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học
Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học
Môn Toán lớp 5
Giáo viên thực hiện
Dương Kim Nhung
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Thị xã Hoà Bình tỉnh Hoà Bình

thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt
thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt
TiÕt 111:
A- KiÓm tra bµi cò:
1dm
1
d
m
1dm
1dm
3
1cm
1cm
1
c
m
1cm
3
1m
1m
1
m
1m
3

thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt
thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt
TiÕt 111:
B- Néi dung bµi míi:
1 cm
3
4 cm
5 cm
3 cm

thể tích hình hộp chữ nhật
thể tích hình hộp chữ nhật
Tiết 111:
Qui tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy
chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với
chiều cao (cùng một đơn vị đo).
chiều dài
c
h
i

u

r

n
g
chiều cao

thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt
thÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt
TiÕt 111:
c
a
b
V: ThÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt.
a: ChiÒu dµi.
b: ChiÒu réng.
c: ChiÒu cao.
V = a x b x c

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Toán 5. Thể tích hình hộp CN