Một số công cụ trợ giúp soạn thảo

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Một số công cụ trợ giúp soạn thảo


Bài 18:
CÁC CÔNG CỤ TRỢ
GIÚP SOẠN THẢO
Nội dung bài học
Phần I:
Tìm kiếm và
thay thế

Phần II:
Gõ tắt và
sữa lỗi
Tìm kiếm và thay thế
1
A. Tìm kiếm
Cách 1:

Chọn: Edit Find…
Cách 2:

Ctrl+F

Find what: từ,cụm từ cần tìm

Find Next: tìm tiếp theo

Highlight all items found in: bôi đen tất cả
những từ tìm thấy
Từ hay cụm
từ cần tìm
Tìm tiếp
theo
B
ô
i

đ
e
n

n
h

n
g

t


v

a

t
ì
m

t
h

y

Tùy chọn trong More

Match case: phân biệt chữ hoa chữ thường

Find whole words only: tìm theo nguyên
từ.
Chũ hoa
chữ thường
Tìm nguyên
từ

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Một số công cụ trợ giúp soạn thảo