Tiet 58. Gioi thieu chung he noi tiet

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tiet 58. Gioi thieu chung he noi tietTr­êng THCS tó s¬n.
NhiÖt liÖt chµo mõng
c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt häc h«m nay!


Thø ba ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2007

Ch­¬ng X : Néi tiÕt


Thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2007

Chương X : Nội tiết
Tiết 58: Giới thiệu chung về hệ nội tiết
1- Đặc điểm chung của hệ nội tiết
Nghiên cứu thông tin trong SGK/174 cho
biết đặc điểm chung của hệ nội tiết?
- Hệ nội tiết điều hoà các hoạt động sinh lý
của cơ thể.
- Chất tiết tác động thông qua đường máu nên
chậm và kéo dài.
-
Hệ nội tiết điều hoà các quá trình sinh lý
của cơ thể (trao đổi chất).
- Sản phẩm tiết được ngấm thẳng vào
máu.
2- Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết
Tìm đặcđiểm giống nhau và khác nhau
giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.
* Giống: Các tế bào tuyến đều tạo ra các sản
phẩm tiết.

Khác:
Tuyến nội tiết Tuyến ngoại tiết
+ Không có ống dẫn + Có ống dẫn
+ Sản phẩm tiết ngấm + Sản phẩm tiết
thẳng vào máu đổ ra ngoài tuyến.


Chương X : Nội tiết
Tiết 58: Giới thiệu chung về hệ nội tiết
1- Đặc điểm chung của hệ nội tiết
-
Hệ nội tiết điều hoà các quá trình sinh lý
của cơ thể (trao đổi chất).
- Sản phẩm tiết được ngấm thẳng vào
máu.
2- Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết
* Giống: Các tế bào tuyến đều tạo ra các sản
phẩm tiết.

Khác:
Tuyến nội tiết Tuyến ngoại tiết
+ Không có ống dẫn + Có ống dẫn
+ Sản phẩm tiết ngấm + Sản phẩm tiết
thẳng vào máu đổ ra ngoài tuyến.
Thứ ba ngày 10 tháng 4 năm 2007

Trên cơ thể người có những
tuyến nội tiết chính nào ?


BàI tập
Cột A (tuyến)
Cột B (vị trí)
Tuyến yên
Tuyến giáp
Tuyến tùng
Tuyến cận giáp
Tuyến trên thận
Tuyến ức
Tuyến tụy
Tuyến sinh dục
ở bộ não
Hãy lên gián các tuyến ở cột A phù hợp với vị trí ở cột B
ở bộ não
ở hầu
ở hầu
Gần xương ức
trên thận
cơ quan sinhdục
Cạnh ruột


đáp án
Cột A (tuyến)
Cột B (vị trí)
Tuyến yên
Tuyến giáp
Tuyến tùng
Tuyến cận giáp
Tuyến trên thận
Tuyến ức
Tuyến tụy
Tuyến sinh dục
ở bộ não
Gần xương ức
ở hầu
cạnh ruột
ở hầu
cơ quan sinh dục
ở bộ não
trên thận

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tiet 58. Gioi thieu chung he noi tiet