Bai 13. Gioi thieu ti le khuon mat nguoi

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bai 13. Gioi thieu ti le khuon mat nguoi


Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ B×nh Nguyªn

-
Sách giáo khoa
- Vỡ ghi mĩ thuật
-
Bút chì
-
Tẩy
KIểm tra đồ dùng học tập

Chia nhóm:
Nhóm : Trần Văn Cẩn Nhóm : Tô Ngọc Vân
vẽ theo mẫu
Bài 13
Giới thiệu
tỉ lệ khuôn mặt người
Nhóm : Nguyễn Phan
Chánh
Nhóm : Bùi Xuân Phái

I. Quan sát nhận xét:
- Khuôn mặt người
vẽ theo mẫu
Bài 13
Giới thiệu
tỉ lệ khuôn mặt người

Nhóm: Trần Văn Cẩn
Nhóm: Tô Ngọc Vân
Nhóm: nguyễn phan chánh
- Khi con người biểu lộ cảm xúc ( vui, buồn...) thì
những bộ phận nào trên khuôn mặt thay đổi
nhiều nhất ?
Em có nhận xét gì về các bộ phận trên khuôn
mặt người,có gì giống và khác nhau ?
- Hình dạng khuôn mặt người có giống nhau
không? Hình dáng bề ngoài như thế nào?
I. quan sát nhận xét- Khuôn mặt người
Nhóm : bùi xuân phái
- Dựa vào những yếu tố nào mà ta lại phân
biệt được người này hay người kia?
Thời gian thảo luận 3 phút
Thảo luận nhóm
5
5
12
12
9
9
8
8
3
3
4
4
1
1


6
6
7
7
5
5
2
2
11
11
10
10
Hết giờ
vẽ theo mẫu
Bài 13
Giới thiệu
tỉ lệ khuôn mặt người

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bai 13. Gioi thieu ti le khuon mat nguoi