Ngày đầu tiên đi học( Nhạc 6)

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Ngày đầu tiên đi học( Nhạc 6)* Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung
và bài hát “Lượn tròn, lượn khéo”.
* Tập đọc nhạc: TĐN số 9

I. Tập đọc nhạc: TĐN số 9
- Nhịp
- Nhịp lấy đà
- Cao độ: C, D, E, F,
G, A
- Trường độ: nốt đen,
nốt đen chấm dôi, nốt
trắng, nốt trắng chấm
dôi và nốt móc đơn.
- Kí hiệu âm nhạc:
dấu luyến.
3
4
- Âm hình tiết tấu:
-
-
-
-
+
+


II. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Văn Chung
và bài hát “Lượn tròn, lượn khéo”.
1. Nhạc sĩ Văn Chung:
- Tên khai sinh là Mai Văn Chung. Sinh
ngày 20 .6 .1914, quê ở Tiên Lữ Hưng Yên.
- Một số tác phẩm nổi tiếng của ông như:
“Đếm sao”; “ Lì và sáo”; “ Trăng theo em
rước đèn”; “ Lượn tròn, lượn khéo”;…
- Bài hát cho người lớn: “ Ba cô gái đảm;
Bóng ai qua thềm, Bên hồ liễu…
- Nhạc sĩ Văn chung mất ngày 27.8. 1984.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Ngày đầu tiên đi học( Nhạc 6)