Mẫu biên bản đại hội chi đoàn

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Mẫu biên bản đại hội chi đoàn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đoàn trường THPT Hướng Hoá
Chi Đoàn ……
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
  
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
NĂM HỌC 2008-2009
Hôm nay ngày tháng 09 năm 2008, Chi Đoàn …. tiến hành đại hội chi đoàn
nhiệm kì 2008-2009.
I. Thành phần tham dự gồm có:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
II.Thời gian và địa điểm:
1.Thời gian: Bắt đầu từ ..........giờ......phút ngày tháng 09 năm 2008
Kết thúc vào lúc .....giờ......phút cùng ngày.
2.Địa điểm: Phòng …. -trường THPT Hướng Hoá
III. Nội dung chính:
1. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội.
- Đoàn chủ tịch báo cáo tổng kết hoạt động đầu năm học 2008-2009 và thông
qua dự thảo phương hướng năm học 2008- 2009
2. Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ dạo của:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
3. Đại hội đã bầu BCH chi đoàn mới gồm có:
.............................................................................
.............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
4. Đại hội nhất trí bầu các đồng chí đi dự đại hội Đoàn trường
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................
6.Thư kí thông qua nghị quyết đại hội.
Thống nhất đưa bản dự thảo phương hướng vào làm phương hướng hoạt động
năm học 2008-2009.
TM. Đoàn chủ tịch TM. Đoàn thư kí

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Mẫu biên bản đại hội chi đoàn