diện tích hình tròn

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu diện tích hình tròn


TỔ TOÁN LÝ
TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG 9O
R
Tiết 53: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN
2
S R
π
=

Bài tập 81 (SGK – 99 )
Diện tích hình tròn sẽ thay đổi thế nào nếu:
a) Bán kính tăng gấp đôi ?
b) Bán kính tăng gấp ba lần ?
c) Bán kính tăng gấp k lần (k >1) ?.
Giải:
Bán kính hình
tròn
Diện tích hình
tròn
R
2R
3R
kR


π
R
2


4
4
π
R
2


9
9
π
R
2


k
k
2
2
π
R
2


π
. (2R)
2
= 4
π
R
2


π
. (3R)
2
= 9
π
R
2


π
. (kR)
2
= k
2
π
R
2
2
2
.S
S
k
2
.S
3
2
.S

A
B
n
o
R
O
Hình qu¹t trßn
lµ mét phÇn hình
trßn giíi h¹n bëi
m tộ cung trßn vµ
hai b¸n kÝnh ®i
qua hai mót cña
cung ®ã.
Hình qu¹t trßn OAB t©m O, b¸n kÝnh R, cung n
o

Hỡnh tròn bán kính R (ứng với cung 360
0
) có diện tích là:
2
R
90
o
180
o
R
O
360
o
Hỡnh quạt
tròn là một
phần hỡnh
tròn giới hạn
bởi mt cung
tròn và hai
bán kính đi
qua hai mút
của cung đó.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu diện tích hình tròn