Bai the duc phat trien chung.ppt

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bai the duc phat trien chung.ppt

www.themegallery.
com
Company Logo
PHÒNG GDĐT QUẬN TÂN PHÚ
TRƯỜNG THCS LÊ ANH XUÂN
Tổ :Văn – Thể – Mỹ
www.themegallery.
com
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
1
2
3
4
6
5
1
2
3
4
6
5
www.themegallery.
com
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
1

Các em quan sát động tác dưới đây và hãy
chọn câu trả lời đúng.
a
b
d
Đây là động tác vươn thở
Đây là động tác tay.
Đây là động tác chân.
c
Đây là động tác ngực.
Chính xác
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
www.themegallery.
com
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
2

Các em quan sát động tác dưới đây và hãy
chọn câu trả lời đúng.
a
b
d
Đây là động tác vươn thở
Đây là động tác tay.
Đây là động tác chân.
c
Đây là động tác ngực.
Sai rồi
Chính xác
Sai rồi
Sai rồi
www.themegallery.
com
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
3

Các em quan sát động tác dưới đây và hãy
chọn câu trả lời đúng.
a
b
d
Đây là động tác vươn thở
Đây là động tác tay.
Đây là động tác chân.
c
Đây là động tác ngực.
Sai rồi
Sai rồi
Chính xác
Sai rồi
www.themegallery.
com
Company Logo
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
4

Các em quan sát động tác dưới đây và hãy
chọn câu trả lời đúng.
a
b
d
Đây là động tác vươn thở
Đây là động tác tay.
Đây là động tác chân.
c
Đây là động tác ngực.
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
Chính xác

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bai the duc phat trien chung.ppt