Mẫu đơn xin phép

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Mẫu đơn xin phép

TRƯỜNG THPT HƯỚNG HOÁ
TỔ …………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------
ĐƠN XIN PHÉP
(Nghỉ theo chế độ)
Kính gửi: - Lãnh đạo trường THPT Hướng Hoá
- Tổ trưởng tổ ………………………
Tôi tên là: ……………………………………………chủ nhiệm lớp:…………
Nay tôi viết đơn này xin phép nhà trường cho tôi được nghỉ dạy từ thứ… ngày
…tháng …. đến thứ …. ngày …. tháng .…năm 2009.
Lí do: ……………………………………………..…………………………….
Kính mong lãnh đạo trường quan tâm, tạo điều kiện bố trí dạy thay.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Chương trình bàn giao, cụ thể:
Thứ
ngày
Buổi Tiết
Lớp
Tiết
(PPCT)
Tên bài dạy GV dạy thay
HAI
../…
Khe Sanh, ngày …tháng … năm 2009
Duyệt của lãnh đạo Tổ trưởng CM Người viết đơn

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Mẫu đơn xin phép