QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN BẰNG PHẦN MỀM YENKA

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN BẰNG PHẦN MỀM YENKA

TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU GIÁO ÁN TIN 8

Quan sát không gian với phần mềm Yenka
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
Làm quen với phần mềm Yenka, hiểu được các tính năng chính của phần mềm.
2. Kỹ năng:
Biết cách tạo ra các hình không gian cơ bản bằng phần mềm Yenka.
3/ Thái độ:
 Thông qua phần mềm học sinh hiểu được các ứng dụng của phần mềm trong học tập môn toán ở
chương trình hình học lớp 8.
II. Chuẩn bò:
 GV: Phòng máy, bài giảng, giáo án, máy tính có cài đặt phần mềm Yenka.
 HS: Sách giáo khoa.
III. Các bước lên lớp:
HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động1: Nội dung bài học (20p)
-Hướng dẫn các thao tác tạo
hình khôn gian (Trình chiếu)
-Trình chiếu các thao tác trên
màn hình.
? Yêu cầu 2 học sinh lên bảng
thực hiện lại thao tác xoay hình
trong không gian 3D.
-Thao tác trên máy.
-Quan sát trên màn hình.
-Quan sát bạn thực hành
trên máy.
-Quan sát trên màn hình.
3/ Tạo hình không gian:
a/ Xoay mô hình trong không gian 3D.
-Nháy vào biểu tượng trên thanh công
cụ.
-Phóng to, thu nhỏ: Nháy vào biểu tượng
trên thanh công cụ.
-Dòch chuyển khung mô hình nháy vào biểu
tượng trên thanh công cụ.
b/ Các lệnh tạo mới, lưu, mở tệp mô hình:
New: Tạo mới.
Open: Mở tệp đã tạo.
Save: Lưu tệp vừa tạo.
Giáo Viên: Vũ Thò Toàn
1
Tuần: 32
Tiết: 62
Ns: 5/4/09
Nd: 6/4/09
TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU GIÁO ÁN TIN 8
-Hướng dẫn thao tác xóa các
đối tượng hình vẽ.
-Trình chiếu các thao tác thay
đổi dòch chuyển hình không
gian.
-Quan sát trên màn hình.
-Quan sát thao tác trên
máy.
c/ Xóa các đối tượng:
nháy chọn đối tượng và nhấn phím Delete.
4/ Khám phá, điều khiển các hình không
gian:
a/ Thay đổi, di chuyển:
Muốn di chuyển một hình trong không gian,
ta kéo thả đối tượng đó.
Thao tác thay đổi kích thước
của đối tượng hình học:
-Theo dõi thao tác trên
màn hình.
b/ Thay đổi kích thước:
Chọn đối tượng kéo rộng hay thu nhỏ đối
tượng.
c/ Thay đổi màu :
Sử dụng nút lệnh Paints:
Hoạt động 3: Củng cố (15p)
-Hướng dẫn học sinh khởi động
phần mềm Yenka.
-Hướng dẫn học sinh quan sát
và làm quen với các thành
-Thực hành khởi động phần
mềm Yenka.
-Quan sát làm quen với các
thành phần chính trên màn
Giáo Viên: Vũ Thò Toàn
2
TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU GIÁO ÁN TIN 8
phần trên màn hình làm việc
của phần mềm.
hình làm việc của phần
mềm.
Hoạt động 4: Bài tập về nhà (3p)
Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm Yenka (SGK)
Trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK.
Giáo Viên: Vũ Thò Toàn
3
TRƯỜNG THCS TÂN CHÂU GIÁO ÁN TIN 8
Giáo Viên: Vũ Thò Toàn
4

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu QUAN SÁT HÌNH KHÔNG GIAN BẰNG PHẦN MỀM YENKA