tap doc be nhin bien

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu tap doc be nhin bien


Chñ ®iÓm
Chñ ®iÓm
:
:
S«ng biÓn
S«ng biÓn


II. Tìm hiểu bài:
Từ ngữ:
I. Luyện đọc
Đọc đúng:
Thứ .. ngày tháng .năm
2009
Tập đọc
Bé nhìn biển
giọng vui tươi phấn
khởi, hồn nhiên , đọc
đúng nhịp 4 .

sãng lõng,
lon ton,
to lín ,..
bÔ, cßng

II. Tìm hiểu bài:
Từ ngữ:
I. Luyện đọc
Đọc đúng:
Thứ .. ngày tháng .năm
2009
Tập đọc
Bé nhìn biển
giọng vui tươi phấn khởi, hồn
nhiên , đọc đúng nhịp 4 .
sóng lừng,
lon ton,
to lớn ,..
bễ, còng

®Æt c©u víi

“lon ton“

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu tap doc be nhin bien