Xem bản đẹp trên 123doc.vn

Mẫu Báo cáo kết quả chương trình thử việc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC
(do người thử việc tự đánh giá)
Ngày: ……/…/……
Trang: 1/ 1
Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh: / /
Vò trí công việc: Đơn vò công tác:
Tốt nghiệp trường: Ngành:
Được sự tuyển dụng của:
Ngày tuyển dụng: / /
Hợp đồng thử việc số : ngày: / / Thời gian thử việc: tháng
Mức lương thử việc: Hệ số:
I- BÁO CÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC:
1- Kết quả thực hiện theo chương trình thử việc:
T
T
Tên công việc/
đề tài
Hệ
số
Tiêu chuẩn
hòan thành
Kết qủa
thực hiện
Mức độ
hòan thành
Điểm
X Y
Tổng điểm 10
Điểm bình quân kết quả công việc: (A) = ∑(X * Y) / 10
Diễn giải kết quả thực hiện cụ thể của từng công việc:
@ ...................................................................................................................................................................
@ ...................................................................................................................................................................
2- Các công việc phát sinh ngoài chương trình thử việc: (nếu có)
........................................................................................................................................................................
3- Nhận xét:
- Nguyên nhân/ yếu tố tác động hỗ trợ hoàn thành công việc:................................................................
- Nguyên nhân/ yếu tố tác động cản trở hoàn thành công việc:...............................................................
II – NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ BẢN THÂN QUA THỰC TẾ CÔNG VIỆC ĐƯC GIAO:
1- Năng lực/ kỹ năng:
- Khả năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Mặt mạnh/ ưu điêåm:
- Mặt yếu/ nhựợc điểm:
2- Ý thức chấp hành kỷ luật
- Chấp hành k ỷ luật giờ công:
- Chấp hành nội quy, kỷ luật lao động và sinh hoạt của Công ty / Đơn vò:
III - NHẬN XÉT/ ĐỀ XUẤT VỀ HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ/ CÔNG TY (nếu có)
........................................................................................................................................................................
IV - NGUYỆN VỌNG:
- Khả năng làm việc tại Công ty: .............................................................................................................
- Nguyện vọng tiếp tục công tác: .............................................................................................................
Xác nhận của TĐV về KQCV Người báo cáo