bai 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu bai 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Thị Nụ
Giáo sinh thực tập: Nguyễn Thị Lượng
Ngày soạn: 8/2/2009
Ngày dạy:

Tiết 22: Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ( Tiết 1 )
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
* Nắm được bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
* Nêu được nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã
hội, văn hóa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
* Nêu được hai hình thức cơ bản của dân chủ: dân chủ trực tiếp và dân chủ gián
tiếp.
2. Kỹ năng
* Biết thực hiện quyền làm chủ trong các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa,
xã hội.
3. Thái độ, hành vi
* Tích cực tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi,
phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống phá lại nền dân chủ xã hội chủ
nghĩa.
II. Tài liệu và phương tiện dạy học.
* Sách giáo khoa GDCD 11.
* Sách bài tập GDCD 11.
* Giấy Ao, bút dạ...
III. Tiến trình dạy học.
1. Kiểm tra bài cũ.
Câu hỏi: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam có vai trò gì?
Là học sinh, em thấy mình cần phải làm gì để xây dựng nhà nước ta vững mạnh?
2. Giới thiệu bài.
Mỗi một nhà nước sử dụng một nền dân chủ khác nhau và xã hội Xã hội chủ
nghĩa có nền dân chủ mang bản chất khác hẳn với các nền dân chủ trươc đó: dân
chủ chủ nô, dân chủ tư sản..Bản chất đó thể hiện những ưu điểm vượt trội của
một nền dân chủ toàn diện và triệt để hơn. Vậy bản chất của nền dân chủ Xã hội
chủ nghĩa cụ thể như thế nào, tại sao lại gọi là nền dân chủ triệt để và toàn diện
hơn các nền dân chủ khác, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay.
3. Vào bài mới.
Hoạt động của Gv và Hs Nội dung bài học
Gv: Để hiểu được bản chất của nền dân
chủ trước tiên cần hiểu dân chủ là gì?
Hs:............
1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ
nghĩa.
Dân chủ là:
* Quyền lực thuộc về nhân dân, là
Gv: Khi xã hội có giai cấp và nhà nước
thì dân chủ thể hiện chủ yếu qua nhà
nước, không có dân chủ chung chung,
phi giai cấp. Trái lại mỗi chế độ dân
chủ gắn với nhà nước đều mang bản
chất giai cấp thống trị. Lịch sử nhân
loại đã chứng minh rõ có các chế độ
dân chủ như: dân chủ chủ nô, dân chủ
tư sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa. Riêng
chế độ phong kiến là chế độ quân chủ,
không phải là chế độ dân chủ.
Gv: Vậy tại sao lại nói dân chủ Xã hội
chủ nghĩa khác về chất so với các nền
dân chủ trước đó? Ta cùng đóng vai
sau đây.
Gv: Chia lớp làm 2 nhóm.( Phân nhiệm
vụ: Nhóm trưởng, thư ký,...)
Các nhóm đóng vai theo nội dung sau
đây. Sau đó đưa ra thông điệp của
nhóm qua nội dung vừa thể hiện.
Nhóm 1: Trong một lần hội ngộ của 3
người: người nô lệ trong xã hội chiếm
hữu nô lệ, người vô sản ( người công
quyền làm chủ của nhân dân trong các
lĩnh vực của đời sống xã hội.
Vấn đề dân chủ xuất hiện từ khi xã hội
có sự xuất hiện giai cấp, có nhà nước.
Các thành quả dân chủ mà nhân loại
đạt được chính là kết quả của cuộc đấu
tranh lâu dài của nhân dân lao động
chống lại giai cấp áp bức, bóc lột và
các thế lực phản động để giành lại
quyền lực, quyền làm chủ của mình.
* Dân chủ là một hình thức nhà nước,
một chế độ nhà nước gắn liền với một
giai cấp nhất định - giai cấp cầm
quyền, và do đó dân chủ mang bản
chất giai cấp thống trị.
* Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ra đời
và từng bước phát triển từ khi chính
quyền nhà nước của giai cấp công nhân
và nhân dân lao động được thành lập
Sự hình thành nền dân chủ Xã hội chủ
nghĩa đánh dấu bước phát triển mới về
chất so với các nền dân chủ trước đó.
nhân ) trong xã hội tư bản chủ nghĩa,
và người lao động trong xã hội Xã hội
chủ nghĩa.Họ nói với nhau rằng:
Người nô lệ: Tôi sống và làm việc chỉ
như một công cụ của bọn chủ nô. Suốt
ngày chúng bắt tôi làm việc như súc
vật. Khi nào không cần tôi nữa, họ bán
tôi cho ông chủ khác và tôi phải tiếp
tục làm việc theo sai bảo của ông chủ
mới.
Người công nhân: Tôi cũng phải làm
việc suốt ngày nhưng tôi được trả một
phần lương. Tuy vậy tiền lương đó chỉ
để giúp tôi có thể duy trì cuộc sống, có
thêm một phần sức lực để tiếp tục làm
việc cho ông chủ tư bản giàu có.Còn
tất cả phần lợi nhuận còn lại thì thuộc
về các nhà tư bản hết. Họ giàu có và
được hưởng nhiều quyền lợi, công
nhân làm thuê chúng tôi thật nghèo nàn
và không được hưởng quyền lợi gì.
Người lao động: Tôi có quyền tự do
làm việc, phát huy hết khả năng và
nhận được tiền công theo đúng khả
năng làm việc của tôi.Tôi tự do tham
gia các hoạt động xã hội và vui chơi
giải trí theo sở thích của tôi trong phạm
vi pháp luật cho phép.
Nhóm 2: Có sự đối lập của hai gia
đình: Nhà ông An giàu có.Ông có
quyền tự do làm việc, vui chơi giải trí
theo sở thích của mình.Ông tự do mở
rộng sản xuất và còn độc quyền sản
xuất tủ lạnh và nhiều mặt hàng
khác.Bất cứ ai muốn cạnh tranh sản
xuất tủ lạnh với ông đều bị ông tìm
mọi cách làm cho phá sản.
Dường như ông có quyền tự do trong
mọi lĩnh vực của đời sống.
Ông Trung mặc dù rất giỏi chuyên
môn trong lĩnh vực tủ lạnh nhưng do
nhà nghèo nên ông không có đủ tiền
mở công ty, mà muốn mở cũng rất khó
tránh được đối đầu với ông chủ giàu có
như ông An. Vì vậy nên ông chỉ làm
thuê cho ông An và chỉ được hưởng
một phần lương do ông An trả công
sau khi đã trừ đi khá nhiều khoản khác
không rõ lí do.
Tiền lương đó không đủ cho ông nuôi
cha mẹ già và con nhỏ của mình nên
gia đình ông nhiều khi thiếu cái ăn,
thiếu cái mặc.Gia đình ông ngày càng
nghèo đi và do đó chi phí cho những
hoạt động xã hội và vui chơi giải trí
khác với ông là những việc rất xa xỉ.
Hs: phân chia nhiệm vụ: Trưởng nhóm,
thư ký... và phân vai cho người thể
hiện nội dung của nhóm mình. Đưa ra
thông điệp của nhóm.
Gv: Gợi ý: - thông điệp của nhóm 1:
Ba chế độ xã hội: xã hội chiếm hữu nô
lệ, xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội xã
hội chủ nghĩa thể hiện ba nền dân chủ
khác nhau. Trong đó nền dân chủ Xã
hội chủ nghĩa là nền dân chủ tiến bộ
nhất trong các xã hội trước đó.Nền dân
chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ
của quảng đại quần chúng nhân dân,
được thực hiện chủ yếu bằng nhà nước
và dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng
sản.
Nhóm 2: Chỉ khi nào làm chủ thực sự
về kinh tế, khi đó mới có dân chủ thực
sự và trở thành lực lượng quyết định
quá trình phát triển của xã hội. ** Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là
nền dân chủ của quảng đại quần chúng
nhân dân, được thực hiện chủ yếu bằng
nhà nước và dưới sự lãnh đạo của
Đảng cộng sản.
*** Bản chất của nền dân chủ Xã hội
chủ nghĩa thể hiện cụ thể trên những
phương diện sau:
- Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang
bản chất giai cấp công nhân.
- Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ
sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu
sản xuất.
Gv: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa tiến
bộ hơn các nền dân chủ trước đó còn
thể hiện ở nền dân chủ toàn diện trên
các lĩnh vực của đời sống xã hội: chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
ví dụ: - Sản xuất hàng dệt may nhưng
có đóng thuế...
- Tự do mua bán, trao đổi hàng hóa
theo pháp luật....
- Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ
tư tưởng Mac- Lênin làm nền tảng tinh
thần của xã hội.
- Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân
chủ của nhân dân lao động
- Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền
với pháp luật, kỉ luật kỉ cương.
2. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ
nghĩa.
a. Nội dung cơ bản của dân chủ trong
lĩnh vực kinh tế.
- Là thực hiện quyền làm chủ của công
dân đối với tư liệu sản xuất, trên cơ sở
đó làm chủ quá trình quản lí sản xuất
và phân phối sản phẩm
- Biểu hiện: Chính sách kinh tế nhiều
thành phần
b.Nội dung cơ bản của dân chủ trong
lĩnh vực chính trị.
- Là mọi quyền lực thuộc về nhân dân,
trước hết là nhân dân lao động.
- Thể hiện: Quyền bầu cử và ứng cử
vào các cơ quan quyền lực nhà nước,
tổ chức chính trị xã hội.
* Quyền tham gia quản lí nhà nước và
xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề
chung của nhà nước và địa phương.
* Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà
nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức
trưng cầu dân ý.
* Quyền được thông tin, tự do ngôn
luận, tự do báo chí.
IV. Luyện tập, củng cố.
1. Ôn tập bài cũ và chuẩn bị nội dung bài mới.
2. Lực chọn các phương án đúng:
* Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là:
a. dân chủ của đa số nhân dân lao động.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu bai 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa