HỢP CHẤT CỦA NHÔM (12cbản)

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu HỢP CHẤT CỦA NHÔM (12cbản)


KIỂM TRA BÀI CỦ
Câu 1: Viết phương trình các phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau:
Al AlCl
3
Al(OH)
3
Al
2
O
3
Al
Al +
3
/
2
Cl
2
AlCl
3
( Al + 3HCl AlCl
3
+
3
/
2
H
2
)
AlCl
3
+ 3NaOH

(đủ) Al(OH)
3
+ 3NaCl
2Al(OH)
3
Al
2
O
3
+ 3H
2
O
t
OC
Al
2
O
3
2Al +
3
/
2
O
2
đpnc
Câu 2: Có 4 mẫu bột kim loại là Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng H
2
O làm thuốc thử thì
số kim loại có thể phân biệt được tối đa là
.1 .2
.3
.4
A
B C
D
ĐA
ĐÁP ÁN: D

NHÔM OXIT
Al
2
O
3
NHÔM
HYĐROXIT
Al(OH)
3
NHÔM
SUNFAT
Al
2
(SO
4
)
3
NHẬN BIẾT
Al
3+
TRONG
DUNG DỊCH
NÔI DUNG

I. NHÔM OXIT: Al
2
O
3
1. Tính chất vật lý

Al có tác dụng với H
2
O ?
TL

. Al có tác dụng với H
2
O ngay cả ở điều kiện thường

. Tại sao các vật dụng bằng nhôm sử dụng ở gia đình không tác dụng với H
2
O ?
TL

. Các vật dụng bằng nhôm sử dụng ở gia đình không tác dụng với H
2
O ngay cả ở nhiệt
độ cao vì có lớp Al
2
O
3
bao bọc bên ngoài, tuy mỏng nhưng rất bền, đặc khít, không cho
H
2
O và không khí thấm qua

.Al
2
O
3
là chất rắn màu trắng, không tan trong nước và không tác dụng với H
2
O,
nhiệt độ nóng chảy trên 2050
OC
2. Tính chất hoá học

.Thế nào là chất lưỡng tính?
TL

. Chất lưỡng tính là chất vừa thể hiện tính axit vừa thể hiện tính bazơ hoặc vừa tác
dụng được với axit vừa tác dụng được với bazơ

. Thí nghiệm: Al
2
O
3
+ dd HCl ?

Al
2
O
3
+ 6H
+
3Al
3+
+ 3H
2
O

. Trong phản ứng với axit Al
2
O
3
là oxit bazơ (1)

Thí nghiệm: Al
2
O
3
+ dd NaOH ?
b. Tác dụng với dd kiềm (NaOH, KOH, Ba(OH)
2
, Ca(OH)
2
, …)
2. Tính chất hoá học
a. Tác dụng với axít
Al
2
O
3
+ 6HCl

2AlCl
3
+ 3H
2
O
Al
2
O
3
+ 2NaOH

2NaAlO
2
+ H
2
O
(Natri aluminat)
Al
2
O
3
+ 2OH

2AlO
2

+ H
2
O

. Trong phản ứng với dd kiềm Al
2
O
3
là oxit axit (2)
Từ (1) và (2): Al
2
O
3
là oxit lưỡng tính

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu HỢP CHẤT CỦA NHÔM (12cbản)