Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền trung

Giáo viên : Mai Thị Thanh Tâm
Đơn vị : Trường tiểu học Lê Văn Tám - Đăk Hà – Kon Tum

Thứ bảy ngày 28 tháng 3 năm 2009
Lược đồ dải đồng bằng duyên hải miền Trung
Bài cũ

Thứ bảy ngày 28 tháng 3 năm 2009
Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng
bằng duyên hải miền Trung
1 . So sánh sự phân bố dân
cư ở đồng bằng duyên hải
miền Trung với vùng núi
Trường Sơn ; đồng bằng
Bắc Bộ và đồng bằng Nam
Bộ .
2 . Vì sao dân cư lại tập trung
khá đông đúc ở ĐB duyên hải
miền Trung?
3 . Dân tộc chủ yếu sống ở
ĐB duyên hải miền trung là
những dân tộc nào ?
BẢN ĐỒ
PHÂN BỐ DÂN CƯ
1 . Dân cư

Thứ ngày tháng 3 năm 2009
Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên
hải miền Trung
1 . Dân cư
- Dân cư tập trung khá đông đúc .
Chăm Kinh Hoa Khơ - me
- Dân tộc chủ yếu : Người Kinh và người Chăm
2 . Hoạt động sản xuất của người dân

Trng trt Chn nuụi Nuụi trng
v ỏnh bt
thu sn
Ngnh khỏc
Hoạt động sản xuất
Đầm nuôi tôm
công nghiệp
Cánh đồng mía
Cánh đồng lúa
Làng chàiCánh đồng muối
Chăn nuôi
gia súc