Tiết 49. Học vẽ hình với phần mềm GEOGEBRA. Chất. Đùng hỏi.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tiết 49. Học vẽ hình với phần mềm GEOGEBRA. Chất. Đùng hỏi.

Trờng THCS Sơn Tiến Giáo viên: Phạm Tuấn Anh.
Dy Lp: 8B; 8C; 8D. Ngy son: 01/03/2009.
Tit PPCT: 49. Ngy dy: 03/03/2009.
HC V HèNH VI PHN MM GEOGEBRA.
I. Mc tiờu:
- Hs hiu c cỏc i tng hỡnh hc c bn ca phn mm v quan h gia chỳng
- Thụng qua ohn mm hc sinh bit v hiu cỏc ng dng ca phn mm trong toỏn hc,
thit lp quan h toỏn hc gia cỏc i tng ny.
- Bit cỏch s dng phn mm v cỏc hỡnh hc trong chng trỡnh lp 8.
- Hs ý thc trong vic ng dng phn mm trong hc tp ca mỡnh.
II. Chun b:
GV: Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, dụng cụ dạy học.
Hs : Xem trc bi ở nhà.
III. Tin trỡnh dy:
Hot ng GV v HS Ni dung
Hot ng 1: E ó bit gỡ v Geogebra
Hs c sgk
Hot ng 2: Lm quen vi phn mm
Geogebra ting vit .
Nhp ỳp vo biu tng
Hoc vo menu Start \ All Programs\
GeoGebra \ GeoGebra
Gii thiu mn hỡnh chớnh
Hs thc hin
cho bit cỏc thnh phn trong mm hỡnh
chớnh.
Bng chn
Thanh cụng c
Cụng c di chuyn
cú th chn nhiu i tng bng cỏch
no?
Hs: Nhn phớm CTRL khi chn
Khi ang s dng cụng c khỏc chuyn
v cụng c di chuyn bng cỏch no?
Hs: nhn phớm ESC
1 Em ó bit gỡ v Geogebra?
2. Lm quen vi phn mm Geogebra
ting Vit
a) Khi ng
b) Gii thiu mn hỡnh Geogebra ting Vit
- Bng chn
- Thanh cụng c
c) Gii thiu cỏc cụng c lm vic.
- Cụng c di chuyn
- Cỏc cụng c liờn quan n i tng im.

Thao tỏc: Chn cụng c sau ú chn i
tng
- Cỏc cụng c liờn quan n on, ng
thng.
Thao tỏc: Chn cụng c sau ú chn i
Giáo án môn tin học lớp 8.
Trờng THCS Sơn Tiến Giáo viên: Phạm Tuấn Anh.
HS thc hnh cụng c im, ng,
song song , vuụng gúc.
Lm bi tp 1, 2, 3
GV: lu cú 2 cỏch
- Nhn Ctrl + S hoc chn H s - > lu
M?
- Nhn Ctrl + O hoc chn H s - > m
Thoỏt khi phn mm?
- H s - > m hoc Alt + F4

Hot ng 3:
Củng cố: GV yêu cầu xem lại kiến thức
của bài , tiết sau học tiếp.
tng.
- Cỏc cụng c to mi quan h hỡnh hc.
Thao tỏc: Chn cụng c sau ú chn i
tng
Chỳ ý: Thay i tờn im, ng thng, chn
cụng c di chuyn ,lick dỳp vo i tng
cn thay i.
- Cỏc cụng c liờn quan n hỡnh trũn
Thao tỏc: Chn cụng c sau ú chn i
tng
- Cỏc cụng c bin i hỡnh hc .
d) Cỏc thao tỏc vi tp
- Lu
- M
e) Thoỏt khi phn mm
Giáo án môn tin học lớp 8.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tiết 49. Học vẽ hình với phần mềm GEOGEBRA. Chất. Đùng hỏi.