truong hop dong dang cua tam giac vuong

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu truong hop dong dang cua tam giac vuong


Kiểm tra bàI cũ.
2. Bài tập 2: ( Bảng phụ )
1. Bài tập 1:
GT
KL
ABC (A = 90
0
)
DEF (D = 90
0
)
BC = EF = a,
AC = DF = b
a) Tính AB, DE theo a và b.
b) So sánh AB và DE
B
A
C
E
D
F
Chứng minh.
+Xét ABC (A = 90
0
), ta có:
BC
2
= AB
2
+ AC
2
(theo đl Py-ta-go)
=> AB
2
= BC
2
AC
2
= a
2
b
2
+Xét DEF (D = 90
0
), ta có:
EF
2
= DE
2
+ DF
2
(theo đl Py-ta-go)
=> DE
2
= EF
2
DF
2
= a
2
b
2
(1)
(2)
Từ (1) và (2) suy ra AB
2
= DE
2
nên AB = DE.

( Hai cạnh góc vuông
bằng nhau )
(Một cạnh góc vuông và
góc nhọn kề cạnh ấy
bằng nhau )
( Một cạnh huyền và
một góc nhọn
bằng nhau. )
ABC = ABC'
( c g c )
ABC = ABC'
( g c g )
ABC = ABC'
(cạnh huyền-góc nhọn)
C
A
B
B
A
C
Hình 1
C
A
B
B
A
C
Hình 2
C
A
B
B
A
C
Hình 3
2. Bài tập 2: Hãy bổ sung các điều kiện về cạnh hay về góc để được
các tam giác vuông bằng nhau theo từng trường hợp dã học.
S
S
8
Các trường hợp bằng nhau
của tam giác vuông
1. Các trường hợp bằng nhau đã
biết của tam giác vuông.

1. C¸c tr­êng hîp b»ng nhau
®· biÕt cña hai tam gi¸c vu«ng.
S
S
8
C¸c tr­êng hîp b»ng nhau
cña tam gi¸c vu«ng
- Hai c¹nh gãc vu«ng b»ng nhau.
-
Mét c¹nh gãc vu«ng vµ
gãc nhän kÒ c¹nh Êy b»ng nhau.
-
C¹nh huyÒn vµ mét gãc nhän
b»ng nhau.
Hai tam gi¸c vu«ng b»ng nhau khi cã:

-Xét ABH (H
1
= 90
0
) và ACH (H
2
= 90
0
)
có:

BH = CH ( giả thiết )
AH là cạnh chung
=> ABC = DEF
=> ABH = ACH
( c g - c )
-Xét DEK (K
1
= 90
0
) và DFK (K
2
= 90
0
)
có:

Trên mỗi hình 143, 144, 145 có các tam giác vuông nào
bằng nhau? Vì sao?
?1
A
B C
H
D
E
F
K
O
M
N
I
Hình 143
Hình 145
Hình 144
1 2
1 2
1
2
1 2
D
1
= D
2
( giả thiết )
DK là cạnh chung.
( g c g )
-Xét OMI (M = 90
0
) và ONI (N = 90
0
)
có:

O
1
= O
2
( giả thiết )
OI là cạnh chung.
=> OMI = ONI
(cạnh huyền-góc nhọn)
=>
=>
=>

KiÓm tra bµI cò.
1. Bµi tËp 1:
GT
KL
ABC (A = 90
0
),
DEF (D = 90
0
)
BC = EF = a,
AC = DF = b
a) So s¸nh AB vµ DE
B
A
C
E
D
F
Chøng minh.
+XÐt ABC (A = 90
0
), ta cã:
BC
2
= AB
2
+ AC
2
(theo ®l Py-ta-go)
=> AB
2
= BC
2
– AC
2
= a
2
– b
2
+XÐt DEF (D = 90
0
), ta cã:
EF
2
= DE
2
+ DF
2
(theo ®l Py-ta-go)
=> DE
2
= EF
2
– DF
2
= a
2
– b
2
(1)
(2)
Tõ (1) vµ (2) suy ra AB
2
= DE
2
nªn AB = DE
Tõ ®ã suy ra
ABC = DEF
(c.c.c)
ABC = DEF
(C¹nh huyÒn-c¹nh gãc vu«ng)
ABC (A = 90
0
),
BC = EF
(c¹nh huyÒn)
(c¹nh gãc vu«ng)
AC = DF
DEF (D = 90
0
)

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu truong hop dong dang cua tam giac vuong