NGOAI GIO LEN LOP KHOI 6

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu NGOAI GIO LEN LOP KHOI 6


1
6
11
16
21
2
7
12
17
22
3
8
13
18
23
4
9
14
19
24
5
10
15
20
25

Which sports do Dat and Tran play?
They play badminton

How often does Hieu listen to music? (always)
He always listens to music.

Is there any chicken?
Are there any bananas?
Yes, there is some chicken
No, there aren’t any bananas.

What is Bo Ray doing now?
He is playing computer game.

How old are you?
Which class are you in?
What’s your name?
Where do you live?

Dùng cấu trúc “This is….”
leg
feet
chest
arm
hand
face
head
eyes
nose
shoulder
lips
chỉ 5 bộ phận trên cơ thể.

Dùng các từ gợi ý dưới đây
market I go
always Sunday morning
my mother
I always go to the market with my mother on
Sunday morning
để hoàn thành câu:

Nghe 1 đoạn văn miêu tả về một căn nhà,
Living room,
bath room,
kitchen,
bedroom
How many rooms are there in the house?
What are they?
sau đó trả lời câu hỏi:

Keå teân 5 moân hoïc
Math
Geography
History
English
Literature

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu NGOAI GIO LEN LOP KHOI 6