Xem bản đẹp trên 123doc.vn

BÀI. GIÁ TRỊ LG CỦA MỘT CUNG


TẬP THỂ LỚP CHÚNG EM
CHÀO ĐÓN QUÍ THẦY CÔ.

TIẾT 56
GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC
CỦA MỘT CUNG

III/QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ
TRỊ LƯỢNG GIÁC
1/ CÔNG THỨC CƠ BẢN :
zkk ∈≠ ,
πα
2 2
1/ sin cos 1
α α
+ =
2
2
1
2 /1 tan
cos
α
α
+ =
,
2
k k z
π
α π
≠ + ∈
2
2
1
3/1 cot
sin
α
α
+ =
1cot.tan/4 =
αα
zk
k
∈≠ ,
2
π
α

CHỨNG MINH:

TA CÓ:
2 2
1/ sin cosVT
α α
= + =
2 2
OK OH+ =
2
OM =
1 VP=
2
2 / 1 tanVT
α
= + =
2
2
sin
1
cos
α
α
+ =
2 2
2
cos sin
cos
α α
α
+
=
2
1
cos
VP
α
=

2
3/ 1 cotVT
α
= + =
2
2
cos
1
sin
α
α
+ =
2 2
2
sin cos
sin
α α
α
+
=
2
1
sin
VP
α
=
4 / tan .cotVT
α α
= =
sin cos
.
cos sin
α α
α α
=
1 VP=

Ví dụ:
Cho
3
sin
5
α
=
với
2
π
α π
< <
Tính
cos
α
GIẢI:
Ta có:
2 2
sin cos 1
α α
+ =
2 2
cos 1 sin
α α
⇔ = −
9
1
25
= −
16
25
=