chuyen de tim gia tri lon nhat nho nhat

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu chuyen de tim gia tri lon nhat nho nhat

LUYỆN THI ĐH- CĐ Thầy giáo Lê Văn Tiến
Bài tập trắc nghiệm phần: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
Họ và tên học sinh : …….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 12 . . . . . .
1. Hàm số
2 2
y 4 x 2x 3 2x x= − + + −
đạt GTLN tại hai giá trò x
1
, x
2.
Ta có x
1.
x
2
bằng:
A. -1 B. -2 C. 1 D. 2
2. Gọi M là giá trò lớn nhất và m là giá trò nhỏ nhất của hàm số
2
x 1
y
x x 1
+
=
+ +
. Thì M - m gần nhất với số nào:
A. 0 B. 2 C. 1 D. 3
3. Giá trò lớn nhất của hàm số
y = sinx + cosx
là:
A. 2 B. 1 C.
2
D.
2 2

4. Gọi M là GTLN và m là GTNN của hàm số
2
2
2x 4x 5
y
x 1
+ +
=
+
, trong các mệnh đề sau hãy tìm mệnh đề đúng:
A. M = 2; m = 1 B. M = 0, 5; m = - 2 C. M = 6; m = 1 D. M = 6; m = - 2
5. Hàm số y = 2ln(x+1) - x
2
+ x đạt GTNL tại x bằng:
A. e B. 1 C. 2 D. Không có GTLN
6. Hàm số f(x) = 2cos
2
x + x, với
0 x
2
π
≤ ≤
đạt GTNL tại x bằng:
A.
12
π
B.
5
12
π
C.
5
6
π
D.
6
π

7. Phương trình x
3
+ tgx = 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc
[ ; ]−π π
:
A. 1 B. 2 C. 3 D. vô số nghiệm
8. Cho hình chữ nhật MNPQ nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính R. Chu vi hình chữ nhật lớn nhất khi tỉ số

MN
MQ
bằng:
A. 2 B. 4 C. 1 D. 0,5

9. Giá trò lớn nhất và giá trò nhỏ nhất của hàm số y = x
3
- 3x
2
- 9x + 35 trên đoạn [-4; 4] là:
A. GTLN bằng 15; GTNN bằng 8 B. GTLN bằng 15; GTNN bằng -41
C. GTLN bằng 40; GTNN bằng -41 D. GTLN bằng 40; GTNN bằng 15
10. Giá trò nhỏ nhất của hàm số
3
1 a
y = tg x- +2, 0< x < là một phân số tối giản .
cosx 2 b
π
 
 ÷
 
Ta có a + b bằng:
A. 30 B. 40 C. 50 D. 20
11. Trong hệ toạ độ Oxy cho parabol (P): y = 1 - x
2
. Một tiếp tuyến của (P) di động có hoành độ dương cắt hai
trục Ox và Oy lần lượt tại A và B. Diện tích tam giác OAB nhỏ nhất khi hoành độ của điểm M gần nhất với
số nào dưới đây:
A. 0,9 B. 0,7 C. 0,6 D. 0,8
12. Cho hàm số y = sin
4
x - cos
2
x. Tổng GTLN và GTNN của hàm số là:
A.
5
4

B.
1
4

C. 2 D. 0
13. Xét lập luận sau: Cho hàm số f(x) = e
x
(cosx - sinx + 2) với
0 x≤ ≤ π
(I) Ta có f'(x) = 2e
x
(1 - sinx)
(II) f'(x) = 0 khi và chỉ khi
x
2
π
=
(III) Hàm số đạt GTLN tại
x
2
π
=
(IV) Suy ra
( )
2
f(x) e , x 0;
π
≤ ∀ ∈ π

Trang 1
Q
P
N
M
LUYỆN THI ĐH- CĐ Thầy giáo Lê Văn Tiến
Lập luận trên sai từ đoạn nào:
A. (IV) B. (II) C. (III) D. Các bước trên không sai
14. Giá trò lớn nhất và giá trò nhỏ nhất của hàm số y = sinx + cosx là:
A. GTLN bằng 2; GTNN bằng 0 B. GTLN bằng 2; GTNN bằng -2
C.
GTLN bằng 2; GTNN bằng - 2
D. GTLN bằng 1; GTNN bằng -1
15. Giá trò nhỏ nhất của hàm số y = x
3
(x - 4) là:
A. -9 B. -27 C. -18 D. Không tồ tại GTNN
16. Giá trò lớn nhất của hàm số
2
y 3 2x x= − −
là:
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
17. Hàm số
3 2
3 2
1 1 1
y x x 2 x , x 0
x x x
   
= + − + − + >
 ÷  ÷
   
có GTLN là:
A. -2 B. -4 C. 5 D. -1
18. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích S, chu vi hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất là:
A.
2 S
B. 4S C.
4 S
D. 2S
19. Gọi M là giá trò lớn nhất và m là giá trò nhỏ nhất của hàm số y = |- x
3
+3x
2
- 3| trên đoạn [1; 3]. Thì M + m
gần nhất với số nào:
A. 4 B. 0 C. 2 D. 3
20. Giá trò lớn nhất, giá trò nhỏ nhất của hàm số
( )
( )
2
x 2
y trên khoảng 0;+
x
+
= ∞
là:
A. 2 B.
−∞
C. 8 D. Không có kết quả nào đúng
Trang 2
LUYỆN THI ĐH- CĐ Thầy giáo Lê Văn Tiến
Khởi tạo đáp án đề số : 001
01. ; - - - 06. ; - - - 11. - - = - 16. - - - ~
02. - - = - 07. - - = - 12. - - - ~ 17. - / - -
03. - - - ~ 08. - / - - 13. - - = - 18. - - = -
04. - - = - 09. - - = - 14. - - = - 19. - - - ~
05. - / - - 10. - - = - 15. - / - - 20. - - = -
Trang 3

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu chuyen de tim gia tri lon nhat nho nhat