GIAO AN TOAN LOP 2.N

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu GIAO AN TOAN LOP 2.N

Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 1
Ngày tháng năm
TIẾT 1
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100
I.Mục tiêu:
- Củng cố cách viết các số từ 0 – 100, thứ tự các số.
- Số có 1,2 chữ số, số liền trước,số liền sau.
II.Đồ dùng dạy học:
- Một bảng ô vuông
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện tập
Mục tiêu:
- Củng cố cách viết các số từ 0 – 100, thứ tự các số.
- Số có 1,2 chữ số, số liền trước,số liền sau.
Cách tiến hành:
*Bài 1/3:Củng cố về số có một chữ số:
-Hướng dẫn HS nêu các số có một chữ số
-Hướng dẫn HS viết số bé nhất có một chữ số
-Hướng dẫn HS viết số lớn nhất có một chữ số

*Bài 2/3:Củng cố về số có 2 chữ số
- Hướng dẫn HS viết số còn thiếu
- Hướng dẫn HS viết số bé nhất, số lớn nhất có 2 chữ số
- Giáo viên chốt : số có 2 chữ số
* Bài 3/3.
- Gv giảng mẫu về bài về số liền trước,số liền sau.
- Tương tự các bài khác Hs làm.
- Gv nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- HS trả lời miệng
-HS làm bảng con
-Đọc yêu cầu
- Đọc số.
- Trả lời miệng.
- Đọc đề.
- Theo dõi
- Vở toán
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
* Trò chơi: “ Nêu nhanh số liền trước, số liền sau số cho
trước”.
- Gv phổ biến luật chơi
-Gv củng cố số liền trước, số liền sau.

Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 1,2,3/3
- Nhận xét tiết học.
- Học sinh lên bảng
- Các nhóm tham gia.
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 1
Ngày tháng năm
TIẾT 2
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (tt)

I.Mục tiêu:
- Củng cố cách viết, cách đọc,so sánh các số có hai chữ số.
- Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vò.
II.Đồ dùng dạy học:
- Kẻ sẵn bài ¼
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS làm bài 3/3
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện tập
Mục tiêu:
- Củng cố cách viết, cách đọc,so sánh các số có hai
chữ số.
- Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vò
Cách tiến hành:
*Bài 1/4:
-Hướng dẫn HS phân tích số chục, đơn vò.
-Củng cố : đọc, viết, phân tích số.

*Bài 2/4:
- Hướng dẫn HS làm tương tự bài 1
* Bài 3/4: So sánh
- Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS so sánh: <,>,=.
- Gv nhận xét.
* Bài 4/4
- Làm nháp
- 2 HS lên bảng.
- Đọc đề bài
-Làm bảng con
- Làm miệng
- Đọc đề.
- Vở toán
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
- GV hướng dẫn HS so sánh, xếp các số từ lớn đến bé
và ngược lại.
* Bài 5/4
- Hướng dẫn HS làm tương tự bài 4.
- Gv củng cố so sánh.

Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 3,4,5/4.
- Nhận xét tiết học.
- Trả lời miệng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 1
Ngày tháng năm
TIẾT 3
SỐ HẠNG - TỔNG

I.Mục tiêu:
- Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép cộng
- Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời
văn.
II.Đồ dùng dạy học
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS làm bài 1, 2, 3/ 4
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Giảng bài mới
Mục tiêu:Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết
quả của phép cộng
Cách tiến hành:
* Giới thiệu số hạng, tổng.
-Giáo viên viết : 35 + 24 = 59
- GV nêu từng phần của từng số. ( viết bên dưới).
- GV viết cột dọc, hướng dẫn đặt tính
- Củng cố : lấy ví dụ khác.

Hoạt động 3 : Luyện tập.
Mục tiêu: Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có
hai chữ số và giải bài toán có lời văn.
Cách tiến hành:
* Bài 1/5:
- Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS điền kết quả vào ô
- Đọc
- Làm nháp
- Nhắc lại
- Nhắc lại
- Làm miệng
- Đọc đề.
- Lần lượt lên bảng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
trống.
- Gv nhận xét.
* Bài 2/5
- GV hướng dẫn HS tính tổng các số hạng đã cho.
* Bài 3/5
- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề và cách giải.
- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.

Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 2,3/5
- Nhận xét tiết học.
- Đọc yêu cầu
- Làm bảng con
- Đọc yêu cầu
- Làm vở toán
- 1 HS lên bảng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 1
Ngày tháng năm
TIẾT 4
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời
văn.
- Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm, tính viết phép cộng.
II.Đồ dùng dạy học:
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2,3/5
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2 : Luyện tập.
Mục tiêu:
- Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số
và giải bài toán có lời văn.
- Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm,
tính viết phép cộng.
Cách tiến hành:
* Bài 1/6:
- Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách tính tổng theo cột
- Gv nhận xét.
* Bài 2/6
- GV gọi lần lượt HS đọc kết quả
- GV hướng dẫn làm từng bước.
- Đọc đề
- Nhắc lại
- Làm bảng con
- Đọc đề.
- Làm vở nháp
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
* Bài 3/6
- GV hỏi Hs các thành phần phép cộng
- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.
* Bài 4/6
- GV hướng dẫn phân tích đề, tìm cách giải.
* Bài 5/6
- GV hướng dẫn HS nhẩm số thích hợp điền vào ô trống.

Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 1,3,4/6
- Nhận xét tiết học.
- Đọc yêu cầu
- Làm vở toán
- Đọc yêu cầu
-Vở toán trường
- Trả lời miệng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 1
Ngày tháng năm
TIẾT 5
ĐỀ XI MÉT

I.Mục tiêu:
- Bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vò đo độ dài dm
- Nắm được quan hệ giữadm,cm.
- Biết các phép tính cộng trừ với các số đo có đơn vò dm
- Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vò dm
II.Đồ dùng dạy học:
- Băng giấy 10 cm, thước 2dm
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 3,4/6
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Giảng bài mới
Mục tiêu:
- Bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vò
đo độ dài dm
- Nắm được quan hệ giữa dm, cm.
Cách tiến hành:
*Giới thiệu đơn vò đo độ dài đề xi mét= dm
- Hướng dẫn HS nhận biết đơn vò đo dm, nhận biết các
đoạn thẳng dài 1dm, 2dm, 3dm trên thước

Hoạt động 3 : Luyện tập.
- Biết các phép tính cộng trừ với các số đo có
đơn vò dm
- Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài
theo đơn vò dm
* Bài 1/7:
- GV đọc yêu cầu,hướng dẫn
- HS quan sát các đoạn thẳng đã vẽ trong sgk và so
sánh điền vào chỗ trống
* Bài 2/7:
- GV hướng dẫn HS làm phép tính có kèm theo đơn vò
* Bài 3/7: GV hướng dẫn HS quan sát đoạn thẳng và
ước chừng độ dài điền vào chỗ thống
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 2,3,4/7
- Nhận xét tiết học.
- Đọc
- Nhắc lại
- Lên bảng
- Đọc đề.
- Làm miệng
- Đọc yêu cầu
- Làm vở toán
- Đọc yêu cầu
- Trả lời miệng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 2
Ngày tháng năm
TIẾT 6
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố việc nhận biết độ dài 1dm, quan hệ giữa dm,cm.
- Tập ước lượng và thực hành và sử dụng đơn vò đo dm trong thực tế
II.Đồ dùng dạy học:
- Thước thẳng
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2, 3, 4/ 7
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động2: Luyện tập.
Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố việc nhận biết độ dài 1dm,
quan hệ giữa dm,cm.
- Tập ước lượng và thực hành và sử dụng đơn vò đo dm
trong thực tế
Cách tiến hành:
* Bài 1/8
-Hướng dẫn HS tìm vạch cm, dm trên thước
* Bài 2/8
- GV hướng dẫn HS làm như bài 1
* Bài 3/8
- GV hướng dẫn HS đổi dm-cm và ngược lại
* Bài 4/8
- GV hướng dẫn HS điền dm,cm vào chỗ trống
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
-Nhắc lại quan hệ dm, cm
- Về nhà : 2,3,4/8
- Nhận xét tiết học.
-Đọc yêu cầu
-Nêu quan hệ dm,cm
- Lên bảng
- Hoạt động nhóm
- Làm vở toán trường
- Đọc yêu cầu
- Quan sát tranh
- Trả lời miệng
TUẦN 2
Ngày tháng năm
TIẾT 7
SỐ BỊ TRƯ Ø- SỐ TRỪ - HIỆU

I.Mục tiêu:
- Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép trừ.
- Củng cố phép trừ(không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời
văn.
II.Đồ dùng dạy học:
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS
3. Bài mới:
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Giảng bài mới
Mục tiêu:
Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép
trừ.
Cách tiến hành:
* Giới thiệu số bò trừ, số trừ, hiệu
-Giáo viên viết phép tính
- GV nêu tên từng thành phần của từng số. ( viết bên
dưới).
- GV viết cột dọc ,hướng dẫn cách làm
- Củng cố : lấy ví dụ khác.

Hoạt động 3 : Luyện tập.
- Củng cố phép trừ(không nhớ) các số có hai
chữ số và giải bài toán có lời văn.
* Bài 1/9
- Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS điền kết quả vào ô trống.
* Bài 2/9
- GV hướng dẫn HS đặt tính, tính hiệu.
* Bài 3/9
- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề và cách giải.
- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Nhắc lại các thành phần phép cộng
-Về nhà 1, 2, 3, 4/9
- Đọc
- Làm nháp
- Nhắc lại
- Nhắc lại
- Làm miệng
- Đọc đề.
-Nêu thành phần
-Lần lượt lên bảng
- Đọc yêu cầu
- Làm bảng con
- Đọc yêu cầu
- Làm vở toán
- 1 HS lên bảng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 2
Ngày tháng năm
TIẾT 8
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu :
- Củng cố phép trừ (không nhớ) và giải bài toán có lời văn.
- Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm, tính viết phép cộng.
- Bước đầu làm quen với dạng toán trắc nghiệm có nhiều lựa chọn
II.Đồ dùng dạy học :
II.Các hoạt động dạy học :
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2, 3, 4/ 9.
3.Bài mới:
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2 : Luyện tập.
Mục tiêu:
- Củng cố phép trừ (không nhớ) và giải bài toán
có lời văn.
- Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách
tính nhẩm, tính viết phép cộng.
- Bước đầu làm quen với dạng toán trắc nghiệm
có nhiều lựa chọn
Cách tiến hành:
* Bài 1/10:
- Gv yêu cầu Hs nhắc lại thành phần phép trừ
- Gv nhận xét.
* Bài 2/10
- GV gọi lần lượt HS đọc kết quả
* Bài 3/10
- GV hỏi Hs các thành phần phép trừ, đặt tính, tính hiệu
- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.
* Bài 4/10
- GV hướng dẫn phân tích ,tìm cách giải.
-GV nhận xét
* Bài 5/10
- GV hướng dẫn HS khoanh tròn câu trả lời đúng

Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 2,3,4/10
- Nhận xét tiết học.
- Đọc đề
- Nhắc lại
- Làm bảng con
-HS tính nhẩm, trả lời
- Đọc đề.
- Làm vở toán
- Đọc yêu cầu
- Làm vở toán
-1 HS lên bảng
- Đọc yêu cầu
- Trả lời miệng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 2
Ngày tháng năm
TIẾT 9
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu:
- Củng cố đọc viết các số có hai chữ số, số tròn chục, số tròn trăm,số liền
trước, số liền sau.
- Củng cố phép trừ,phép cộng (không nhớ) và giải bài toán có lời văn.
II.Đồ dùng dạy học :
II.Các hoạt động dạy học :
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2,3, 4/ 10.
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2 : Luyện tập.
Mục tiêu:
- Củng cố đọc viết các số có hai chữ số, số tròn
chục, số tròn trăm,số liền trước, số liền sau.
- Củng cố phép trừ,phép cộng (không nhớ) và
giải bài toán có lời văn.
Cách tiến hành:
* Bài 1/10:
- Gv yêu cầu Hs viết số thứ tự theo yêu cầu
- Gv nhận xét.
* Bài 2/10
- GV gọi lần lượt HS nêu số liền trước số liền sau của số
cho trước.
* Bài 3/11
- GV yêu cầu HS làm nháp, lần lượt lên bảng
- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.
* Bài 4/11
- GV hướng dẫn phân tích ,tìm cách giải.
-GV nhận xét
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 1,2,3,4/11
- Nhận xét tiết học.
- Đọc đề
- Làm miệng
- Đọc đề.
- Trả lời miệng
- Đọc yêu cầu
-Nêu cach đặt tính
-Đọc yêu cầu
- Làm vở toán
-1 HS lên bảng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 2
Ngày tháng năm
TIẾT 10
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu:
- Củng cố phân tích số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đơn vò
- Củng cố phép trừ,phép cộng (tên các thành phần) và giải bài toán có lời
văn.
- Quan hệ giữa dm,cm.
II.Đồ dùng dạy học :
III.Các hoạt động dạy học:
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2,3, 4/ 11.
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2 : Luyện tập.
Mục tiêu:
- Củng cố phân tích số có 2 chữ số thành tổng của
số chục và số đơn vò
- Củng cố phép trừ,phép cộng (tên các thành
phần) và giải bài toán có lời văn.
- Quan hệ giữa dm,cm.
Cách thi hành:
* Bài 1/11:
- Gv hướng dãn HS phân tích số thành chục và đơn vò
- Gv nhận xét.
* Bài 2/11
- GV hướng dẫn nêu tên gọi các thành phần phép cộng,
trừ.
* Bài 3/11
- GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính, tên gọi các thành
phần.
- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.
* Bài 4/11
- GV hướng dẫn phân tích ,tìm cách giải.
- GV nhận xét
* Bài 5/11:Nhắc lại quan hệ dm, cm.
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 1,2,3,4,5/12
- Nhận xét tiết học.
- Đọc đề
- Lên bảng
- Đọc đề.
- Tính số điền vào ô trống
- Lên bảng, làm miệng
- Đọc yêu cầu
-Làm bảng con
- Đọc đề bài
- Làm vở toán
-1 HS lên bảng
- Điền số vào ô trống
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 3
Ngày tháng năm
TIẾT 11
KIỂM TRA (1tiết)
I.Mục tiêu :
- Kiểm tra kết quả ôn tập đầu năm của HS
- Đọc viết số có 2 chữ số , số liền trước, số liền sau
- Kỹ năng thực hiên phép cộng trừ trong phạm vi 100
- Giải bài toán bằng một phép tính.
- Đọc và viết số đo độ dài đoạn thẳng.
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
II. Đề kiểm tra
Bài 1 : Viết các chữ số :
a. Từ 70 -100
b. Từ 89 – 95
Bài 2 : a. Số liền trước của 61 là: …………..
b. Số liền sau của 99 là …………..
Bài 3 : Đặt tính rồi tính
42 + 54; 84 – 31; 60 + 25
66 – 16; 5 + 23; 28 + 39
Bài 4 : Mai và Hoa làm được 36 bông hoa, riêng Hoa làm được 16 bông. Hỏi Mai làm
được bao nhiêu bông?
TUẦN 3
Ngày tháng năm
TIẾT 12
PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10
I.Mục tiêu :
- Giúp HS củng cố về phép cộng có tổng bằng 10(đã học lớp 1)và đặt tính
theo cột (đơn vò,chục )
- Củng cố về xem giờ đúng trên mặt đồng hồ
II.Đồ dùng dạy học : 10 que tính,bảng cài
III.Các hoạt động dạy học :
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : GV nhận xét,sửa bài kiểm tra
3.Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Giảng bài mới
Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về phép cộng có tổng bằng
10(đã học lớp 1)và đặt tính theo cột (đơn
vò,chục )
Cách tiến hành
* Giới thiệu phép cộng 6+4
- GV sử dung que tính, hướng dẫn HS tìm kết quả
- Hướng dẫn đặt tính theo cột dọc
Hoạt động 3 : Luyện tập.
Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về phép cộng có tổng bằng 10(đã
học lớp 1)và đặt tính theo cột (đơn vò,chục )
- Củng cố về xem giờ đúng trên mặt đồng hồ
Cách tiến hành:
* Bài 1/12:
- GV hướng dẫn HS làm nhẩm xem mấy cộng với các sô
đã cho thì bằng 10
* Bài 2/12
- GV hướng dẫn HS đặt tính theo cột dọc
* Bài 3/12
- GV yêu cầu HS tính nhẩm nhanh và nêu kết quả
* Bài 4/12: GV hướng dẫn HS quan sát đồng hồ trong
tay và nêu mấy giờ
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Nhắc lại cách thực hiện tính dọc
- Về nhà: 1,2,3,4/14
-Thao tác theo GV
-Nháêc lại cách làm
- Đọc đề.
- Làm miệng
- Đọc yêu cầu
- Làm bảng con
- Đọc yêu cầu
-Làm miệng
-Đọc đề
-Làm miệng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
- Nhận xét tiết học.
TUẦN 3
Ngày tháng năm
TIẾT 13
26 + 4, 36 + 24
I.Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về phép cộng có tổng là số tròn chục
- Củng cố cách giải bài toán có lời văn
II.Đồ dùng dạy học : 4 bó que tính,bảng cài
III.Các hoạt động dạy học :
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: - Hs làm bài 1,2,3/14
- GV nhận xét,sửa bài kiểm tra
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Giảng bài mới
Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về phép cộng có tổng là số tròn chục
Cách tiến hành:
* Giới thiệu phép cộng 26+4
- GV sử dung que tính, hướng dẫn HS tìm kết quả
- Hướng dẫn đặt tính (có nhớ)theo cột dọc.
* Giới thiệu phép cộng 36 + 24 (tương tự )

Hoạt động 3 : Luyện tập.
Mục tiêu: Củng cố cách giải bài toán có lời văn
* Bài 1/13:
- GV hướng dẫn HS nêu cáh tính rồi thực hiện theo cột dọc
* Bài 2/13
- GV hướng dẫn HS tóm tắt, tìm cách giải
* Bài 3/13
- GV yêu cầu HS nêu phép cộng các số khác nhau có
tổng bằng 20
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Nhắc lại cách thực hiện tính dọc
- Về nhà: 1,2,3,4/15
- Nhận xét tiết học.
-Thao tác theo GV
-Nhăc lại cách làm
- Đọc đề.
- Làm bảng con
- Làm vở toán
- Đọc yêu cầu
- Làm nháp
- Lên bảng
- Đọc yêu cầu
-Làm miệng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 3
Ngày tháng năm
TIẾT 14
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu :
- Giúp HS củng cố về phép cộng (nhẩm và viết) có tổng là số tròn chục
- Củng cố cách giải bài toán có lời văn,tìm tổng độ dài hai đoạn thẳng
II.Đồ dùng dạy học:
Giáo viên : Phùng Thò Huệ

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu GIAO AN TOAN LOP 2.N