GIAO AN TAP VIET LOP 2.N

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu GIAO AN TAP VIET LOP 2.N

Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Ngày….. tháng….. năm ………
TIẾT 1
A - Anh
Anh em thuận hòa
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu: Anh em thuận hòa theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Mẫu chữ A
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
chữ A.
- Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét
của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
- Nhắc lại cách viết
A A A A A A
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng
dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Anh em thuận
hòa”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Anh
Anh em thuận hòa
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa
học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ
hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Nhận xét: ..................................................................................................................................
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................……………
Ngày….. tháng….. năm …….
TIẾT 2
Ă – Â - Ăn
Ăn chậm nhai kó
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa Ă – Â( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Ăn chậm nhai kó theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Mẫu chữ Ă – Â
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
chữ Ă, Â
- Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét
của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
- Nhắc lại cách viết
Ă, Ă, Ă, Ă, Ă, Â, Â, Â, Â, Â
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng
dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Ăn chậm nhai
kó”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu : Ăn
Ăn chậm nhai kó
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa
học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ
hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................……………
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 3
B – Bạn
Bạn bè sum họp
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa Ă – Â( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Bạn bè sum họp theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Mẫu chữ B
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
chữ B
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
- Nhắc lại cách viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
B B B B B B B B B
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng
dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Bạn bè sum họp”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Bạn
Bạn bè sum họp
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa
học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ
hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 4
C – Chia
Chia ngọt sẻ bùi
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa C ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Chia ngọt sẻ bùi theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Mẫu chữ : C
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
chữ C
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
C C C C C C C C C C
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng
dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Chia ngọt sẻ bùi”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Chia
Chia ngọt sẻ bùi
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa
học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ
hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 5
D – Dân
Dân giàu nước mạnh
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa D ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Dân giàu nước mạnh theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : D
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
chữ D
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
D D D D D D D D
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng
dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Dân giàu nước
mạnh”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Dân
Dân giàu nước mạnh
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa
học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ
hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 6
Đ - Đẹp
Đẹp trường đẹp lớp
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa Đ ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Dân giàu nước mạnh theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Mẫu chữ : Đ
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
chữ Đ
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng
dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng
dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Đẹp trường đẹp
lớp”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Đẹp
Đẹp trường đẹp lớp
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa
học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ
hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 7
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 7
E - £Â
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa E - £Â ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Em yªu trêng em theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : E - £Â
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:

III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn đònh tổ chức
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ E - £Â
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
E E E E  £Â £Â £Â £
Â
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành
thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Em yªu trêng em”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Em
Em yªu trêng em
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Nhận xét: ..................................................................................................................................
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 8
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 8
G – Góp
Góp sức chung tay
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa G ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Góp sức chung tay theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : G
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:

III. Các hoạt động dạy học:
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ G
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
G G G G G G
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành
thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Góp sức chung tay”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Góp
Góp sức chung tay
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Nhận xét: ..................................................................................................................................
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 9
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 9
Ôn tập giữa học kỳ
TUẦN 10
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 10
Chữ hoa : H
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa H ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Hai sương một nắng theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : H
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ H
- Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
H H H H
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành
thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Hai sương một nắng”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Hai
Hai sương một nắng
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 11
Ngày….. tháng….. năm ………
TIẾT 11
Chữ hoa : T
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa T ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Tch nước lợi nhà theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : T
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ T
- Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
T T T T T
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành
thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Tch nước lợi nhà”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Tch Tch Tch
Tch nước lợi nhà
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 12
Ngày….. tháng….. năm ………
TIẾT 12
Chữ hoa : K
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa K ( vừa, nhỏ).
- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui đònh
- Biết ứng dụng câu : Kề vai sát cánh theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : K
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ K
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
K K K K K K
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành
thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Kề vai sát cánh”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Kề Kề Kề
Kề vai sát cánh
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 13
Ngày….. tháng….. năm ………
TIẾT 13
Chữ hoa : L
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa L ( vừa, nhỏ).
- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui đònh
- Biết ứng dụng câu : Lá lành đùm lá rách theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : L
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ

III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ L
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
L L L L L L
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành
thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Lá lành đùm lá rách”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Lá Lá Lá Lá
Lá lành đùm lá rách
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 14
Ngày….. tháng….. năm ……….
TIẾT 14
Chữ hoa : M
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa M ( vừa, nhỏ).
- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui đònh
- Biết ứng dụng câu : Miệng nói tay làm nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : M
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu GIAO AN TAP VIET LOP 2.N