Về việc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Về việc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Số: 1420/QĐ - GQKNTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và các Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005;
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân
sự về thủ tục thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi
hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân
sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ- P ngày 14 tháng 11 năm 2006 của
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu
nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT - TTCP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của
Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế giải quyết khiếu
nại, tố cáo về thi hành án dân sự".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm
2010.
Điều 3. Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi
hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, quận, thành
phố, thị xã thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận: Q.TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, Vụ GQKNTC 10 b.

Nguyễn Văn Luyện

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Về việc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự