phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám ( 1939 - 1945) nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám ( 1939 - 1945) nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

Bài 16
Bài 16


Phong trào giải phóng dân tộc và
Phong trào giải phóng dân tộc và
tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).
tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945).
Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời
Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời
( TIếT 2 )
( TIếT 2 )
III- KHởI NGHĩA Vũ TRANG GIàNH CHíNH
III- KHởI NGHĩA Vũ TRANG GIàNH CHíNH
QUYềN
QUYềN


Bài tập nhận thức:
Bài tập nhận thức:


Vì sao Đảng ta quyết định tổng khởi nghĩa
Vì sao Đảng ta quyết định tổng khởi nghĩa
8/1945 giành chính quyền trong toàn quốc? Quá
8/1945 giành chính quyền trong toàn quốc? Quá
trình tổng khởi nghĩa đã diễn ra như thế nào?
trình tổng khởi nghĩa đã diễn ra như thế nào?
1) Khởi nghĩa từng phần
1) Khởi nghĩa từng phần
(từ tháng 3/1945 đến
(từ tháng 3/1945 đến
giữa tháng 8/1945)
giữa tháng 8/1945)


a) Hoàn cảnh lịch sử:
a) Hoàn cảnh lịch sử:


* Thế giới:
* Thế giới:


* Đông Dương:
* Đông Dương:


* Trong nước :
* Trong nước :


Đêm 9/3/1945 Nhật đảo
Đêm 9/3/1945 Nhật đảo
chính lật đổ Pháp độc
chính lật đổ Pháp độc
chiếm Đông Dương
chiếm Đông Dương
Tại sao Nhật
đảo chính Pháp
đã tạo ra điều
kiện thuận lợi
cho cách mạng
Việt Nam?
Hoàn cảnh
lịch sử khi ta
tiến hành
khởi nghĩa
từng phần ?


b) Chủ trương của Đảng
b) Chủ trương của Đảng
.
.
- Ngày 12/ 3/1945 Đảng ra
- Ngày 12/ 3/1945 Đảng ra
chỉ thị Nhật- Pháp bắn
chỉ thị Nhật- Pháp bắn
nhau và hành động của
nhau và hành động của
chúng ta.
chúng ta.
- Nội dung:
- Nội dung:
Trước những
biến đổi sâu sắc
của tình hình
thế giới và
trong nước,
Đảng ta đã có
chủ trương gì?
Nội dung bản
chỉ thị của
Đảng?


Nội dung bản chỉ thị
- Xác định kẻ thù chính: Là PX Nhật
- Khẩu hiệu đấu tranh: Đánh đuổi PX Nhật
- Hình thức đấu tranh:
Bãi công, biểu tình, vũ
trang. sẵn sàng tổng khởi
nghĩa khi thời cơ đến
- Chủ trương:
Phát động Cao trào
kháng Nhật làm tiền đề
cho tổng khởi nghĩa
tháng 8


c) DiÔn biÕn:
c) DiÔn biÕn:
Qua ®o¹n phim em
h·y nhËn xÐt:
-
Lùc l­îng tham
gia?
-
H×nh thøc ®Êu
tranh?
-
Kh«ng khÝ ®Êu
tranh?

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám ( 1939 - 1945) nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời