Tục ngữ về con người và xa hội

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tục ngữ về con người và xa hội

Kiểm tra bài cũ:
Câu 1) Tục ngữ là gì?
Câu 2) Đọc thuộc lòng 8 câu tục ngữ về
thiên nhiên và lao động sản xuất? Phân
tích đặc điểm nghệ thuật và nội dung của
các câu tục ngữ trên?
Tiết 77: Văn bản: TỤC NGỮ
VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
I. Đọc và tìm hiểu chú thích.
?Trong câu 1, từ mặt người và mặt của có nghóa là gì?
->Mặt người: chỉ con người, mặt của : chỉ của cải.?Không tày trong câu 6 được hiểu như thế nào?
->Không tày: không bằng
II. Tìm hiểu văn bản.
Câu 1: Một mặt người bằng mười mặt của.
?Nếu từ mặt chỉ sự hiện diện(có mặt) thì nghóa của một mặt
người là gì?
->Sự hiện diện của một con người.
?Nghóa của mười mặt của là gì?
->Sự hiện diện của mười thứ của.
?Câu tục ngữ này đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?
Các biện pháp nghệ thuật đó có tác dụng, ý nghóa gì?
So sánh (mặt người-mặt của), nhân hoá(mặt của)->giá trò
của con người hơn rất nhiều so với của cải.
?Theo em bài học từ kinh nghiệm sống này là gì?
Khẳng đònh tư tưởng coi trọng giá trò con người.
?Hãy tìm những câu tục ngữ có ý nghóa tương tự?
+Người làm ra của chứ của không làm ra người.
+Người sống hơn đống vàng.
+Lấy của che thân, không ai lấy thân che của
?Câu tục ngữ này được vận dụng trong hoàn cảnh nào của
đời sống?
+Phê phán những trường hợp coi của hơn người.
+An ủi động viên những trường hợp nhân dân cho là của đi thay người.
+Nói về triết lí sống của nhân dân đặt con người lên trên mọi thứ của cải
+Quan niệm về việc sinh đẻ trước đây: muốn đẻ nhiều con.
Câu 2: Cái răng, cái tóc, là góc con người.
?Em hiểu như thế nào về các từ răng, tóc, góc trong câu tục ngữ
này?
->Răng: nụ cười, lời nói
Tóc: khuôn mặt
Góc: một mặt quan trọng của con người, cả về hình dáng lẫn
tính cách.
?Vậy nghóa của câu tục này là gì?
Hình thức mỗi con người thể hiện nhân cách người đó.
?Từ câu tục ngữ này em rút ra bài học gì cho bản thân mình?
Câu 3: Đói cho sạch, rách cho thơm.
?Từ đó em hiểu nhân dân ta muốn nói gì thông qua câu tục ngữ?
->Đói, rách: sự khó khăn thiếu thốn về vật chất.
->Sạch, thơm: sự trong sạch cao cả của đạo đức, nhân cách
con người.
?Đói , rách , sạch, thơm có thể được hiểu là gì?
Hai vế đối nhau, đối trong mỗi vế(đói – sạch > <rách - thơm)
?Hình thức câu tục ngữ có gì đặc biệt so với các câu trên?
 Dù nghèo khổ thiếu thốn vẫn phải sống trong sạch, không vì
nghèo khổ mà làm điều xấu xa, tội lỗi.
->Chết trong còn hơn sống đục.
?Tìm câu tục ngữ gần nghóa với câu này?

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tục ngữ về con người và xa hội