Anh 8- Unit 12

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Anh 8- Unit 12a)
c)
b)
d)
e)
f)
1-Walk with a dog
2-Eat dinner
3-Take a shower
4-Talk to Grandma
5-Read a comic
6-Write a letter.
Ordering pitures:

Past progressive tense:
Form: S + was /were +V-ing
Use: diÔn t¶ hµnh ®éng ®ang x¶y ra t¹i mét thêi ®iÓm
trong qu¸ khø
Nam
Hoa
Nga
T : What were Nga and Hoa doing at 8 o clock ’
last night ?
S : They were playing chess at 8 o clock last ’
night.
Example
T: What was Nam doing at 8
o clock last night?’
S: He was watching TV at 8
o clock last night.’
Example
T: What was Nam doing at 8
o clock last night?’
S: He was watching TV at 8
o clock last night.’
T : What were Nga and Hoa doing at 8 o clock ’
last night ?
S : They were playing chess at 8 o clock last ’
night.
8 oclock last night

a) c)b)
d)
e)
f)
Past progressive tense:
Form: S + was /were +V-ing
Use: diÔn t¶ hµnh ®éng ®ang x¶y ra
t¹i mét thêi ®iÓm trong qu¸ khø
Practice: Look at the pictures ,say what each
person was doing at 8 o clock last night’ .
1- Ba / take a shower
2- Hoa/ have dinner
3- Bao / read a comic
4- Nga / write a letter
5- Na / walk with a dog
6 - Lan and her Grandma / talk to each
other
Key:
1- Ba was taking a shower at 8 o clock last night.’
2- Hoa was having dinner at 8 o clock last night.’
3- Bao was reading a comic at 8 o clock last ’
night.
4- Nga was writing a letter at 8 o clock last night.’
5- Na was walking with a dog at 8 o clock last ’
night.
6- Lan and her Grandma were talking to each
other at 8 o clock last night.’

Nam
Hoa
Nga
2- I came while Nga and Hoa were playing chess.
1-Nam was watching T.V when the light
turned off.
Example:
Form:
Main clause
Past progressive
Past simple
Conjunction
When
While
Adv clause
Past simple
Past progressive
Use: mét hµnh ®éng ®ang diÔn ra trong qu¸ khø th× mét hµnh ®éng kh¸c xen vµo.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Anh 8- Unit 12