Tao cau truc Bang

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tao cau truc Bang

kthaytuan@yahoo.com - Chuyen PNH C
a Mau
1/6
CẤU TRÚC BẢNG
CẤU TRÚC BẢNG
Tiết 11, 12: Bài tập thực hành

Thực hiện được các thao tác cơ bản: Khởi động, tạo
CSDL mới, kết thúc access.

Các kỹ năng cơ bản về tạo cấu trúc Bảng, chỉ đònh
khóa chính.

Biết chỉnh, sửa cấu trúc Bảng.

kthaytuan@yahoo.com - Chuyen PNH C
a Mau
2/6
CẤU TRÚC BẢNG
CẤU TRÚC BẢNG
Bài tập thực hành
Kiểm tra kiến thức:

Câu hỏi 1
RESET
ĐÁP ÁN
Câu hỏi 5
kthaytuan@yahoo.com - Chuyen PNH C
a Mau
3/6
Bài 1:


-Khởi động Access, tạo CSDL có thên là Quanly_Hs.

-Tạo Bảng HOC_SINH có cấu trúc như sau:
Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả(khg cần thiết kế)
Maso AutoNumber Mã học sinh
HoDem Text
Ten Text
GioiTinh Text
DoanVien Yes/No
NgSinh Date/Time
DiaChi Text
To Number Tổ
Toan Number Điểm môn Toán
Van Number Điểm môn Văn
kthaytuan@yahoo.com - Chuyen PNH C
a Mau
4/6

Chú ý: Để hiển thò dạng #.# (trường TOAN, VAN) ta
phải chọn:

+ Data Type: Number

+ field propeties như sau:

Field Size Decima
Scale 1
Decima Place 1
Input Mask 9.9
kthaytuan@yahoo.com - Chuyen PNH C
a Mau
5/6

Bài 2:


-Chỉ đònh khóa chính: Trường Maso.

Bài 3:

-Chuyển Trường DoanVien xuống giữa NgSinh và
DiaChi.

-Thêm các trường LY; HOA; TIN

-Di chuyển các trường để có thứ tự là TOAN; LY; HOA;
VAN; TIN.

Lưu Bảng và thoát khỏi Access.
Theo dõi GV làm mẫu và tiến hành thực hành trên máy

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Tao cau truc Bang