Unit 13: Films and cinema. Speaking

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Unit 13: Films and cinema. Speaking

Unit 13-
Unit 13-
Films and cinema
Films and cinema


Listening
Listening


* Listen and repeat:
* Listen and repeat:
-Titanic (n)
-Titanic (n)
- instead (pre)
- instead (pre)
- suppose (v)
- suppose (v)
- guess (v)
- guess (v)
- picnic (n)
- picnic (n)
- play (n)
- play (n)
- be back (v)
- be back (v)
- leave (v)
- leave (v)
- plan (v)
- plan (v)
- Film Titanic
- Film Titanic
- thay v×
- thay v×
- cho r»ng
- cho r»ng
- ®o¸n
- ®o¸n
- d· ngo¹i
- d· ngo¹i
- vë kÞch
- vë kÞch
- quay vÒ
- quay vÒ
- rêi ®i
- rêi ®i
- kÕ ho¹ch
- kÕ ho¹ch
Task 1:
Task 1:


Listen to the dialogue.
Listen to the dialogue.
-What are Lan and Huong planning to do?
-What are Lan and Huong planning to do?
- They are planning to go to the
- They are planning to go to the
cinema together to see Titanic.
cinema together to see Titanic.
Task 2:
Task 2:


Listen again. Write their
Listen again. Write their
plans for the next on calendar.
plans for the next on calendar.
Lan
Lan
Huong
Huong
Mon
Mon
Tues
Tues
Wed
Wed
Thurs
Thurs
Fri
Fri
Sat
Sat
Sun
Sun
see a play
see a play
work and go to the singing club
work and go to the singing club
visit grandparents
visit grandparents
study Chinese/ take Chinese classes
study Chinese/ take Chinese classes
busy
busy
go on a picnic
go on a picnic
Task 3:
Task 3:


Compare your answers with
Compare your answers with
a partner’s.
a partner’s.
- On what day can they meet?
- On what day can they meet?
- They can meet on Tuesday
- They can meet on Tuesday
.
.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Unit 13: Films and cinema. Speaking