Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng - Định luật Gay - Lussac

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng - Định luật Gay - Lussac

KIEÅM TRA BAØI CUÕ
KIEÅM TRA BAØI CUÕ
1
2
1. PHÁT BIỂU ĐỊNH LUẬT
BOYLE – MARIOTTE, SAC-LO?
Trả
lời:
Phát biểu:
Ở nhiệt độ khơng đổi, tích của áp suất p và
thể tích V của một lượng khí xác định là
một hằng số.
Với một lượng khí có thể tích khơng
đổi thì áp suất p phụ thuộc vào
nhiệt độ t của khí.
2.THẾ NÀO LÀ KHÍ LÍ TƯỞNG, KHÍ
THỰC ?
Khí lí tưởng (theo quan điểm vĩ mô)là khí tuân
theo đúng hai định luật BOYLE – MARIOTTE và
SÁC-LƠ
Traû
lôøi:
Khí thực là khí có tính chất gần đúng như khí lí
tưởng. Ở áp suất thấp thì có thể coi mọi khí
thực như khí lí tưởng.


Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng - Định luật Gay - Lussac