bìa sáng kiến kinh nghiệm

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu bìa sáng kiến kinh nghiệm

Phòng Giáo dục Bỉm Sơn
Trờng THCS hà lan
Sáng kiến kinh nghiệm
Tên đề tài
Phơng pháp dạy học tích cực môn sinh học

Giáo viên : Nguyễn Thị Thanh
Tổ: Khoa học tự nhiên
Trờng THCS Hà Lan
Năm học 2007 - 2008

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu bìa sáng kiến kinh nghiệm