Bài 19: Sông nước Cà Mau

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài 19: Sông nước Cà Mau

Chào mừng quý thầy cô đến thăm lớp

1/ Ổn định lớp : Lớp trưởng báo cáo sỉ số của lớp
2/ Kiểm tra bài cũ :
? Ngoại hình và tính nết của Dế Mèn được Tô
Hoài miêu tả như thế nào ? Bài học đường đời đầu
tiên của Dế Mèn là gì ?
3/ Bài mới :
B
B
ÀI 19 ; TIẾT 77
ÀI 19 ; TIẾT 77


V
V
ĂN BẢN
ĂN BẢNI. Đọc –chú thích văn bản
( SGK /21,22 )
II. Đọc –hiểu văn bản
? Bài văn miêu tả cảnh gì ? Trình tự miêu
tả như thế nào ? Dựa theo trình tự miêu
tả ấy, em hãy tìm bố cục bài văn ?

1/ Bài văn miêu tả cảnh thiên nhiên, sông nước vùng
đất Cà Mau .
- Trình tự miêu tả : Từ khái quát đến cụ thể .
- Bố cục : chia 3 đoạn
? Cho biết ngôi kể trong văn bản ? Theo em,
người miêu tả đang ở vị trí nào để quan sát cảnh
vật ? Ở vị trí đó có thuận lợi gì cho việc miêu tả ?
Thảo luận (5 phút )
Nhóm 1 : Ở đoạn văn 1, ấn tượng ban đầu của tác
giả về sông nước vùng Cà Mau như thế nào ? Tác
giả cảm nhận cảnh vật bằng những giác quan nào?

2/ Ấn tượng ban đầu của tác giả về vùng Cà
Mau :
- Địa hình : Sông ngòi , kênh rạch chi chít .
-Quang cảnh : Toàn một sắc xanh
- Không gian : rộng lớn
-Tác giả cảm nhận cảnh quan bằng thị giác,
thính giác, cảm giác.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài 19: Sông nước Cà Mau