Bai 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng Sản ra đời

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bai 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng Sản ra đời


CHAỉO M NG
QUY TH Y CO VAỉ CAC EM HOẽC SINH

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Câu 1: Em hãy trình bày sự ra đời và hoạt
động của Việt Nam Quốc dân đảng?
Câu 2: Ba tổ chức cộng sản ra đời trong
hoàn cảnh và thời gian như thế nào?

CHƯƠNG II
VIÊT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1945

Bài 18:
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
I - HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3 – 2 –
1930)
* Hoàn cảnh:
- Cuối năm 1929, sự xuất hiện và họat động của 3 tổ chức cộng sản dẫn tới làn sóng
cách mạng dân tộc, dân chủ nổ ra mạnh mẽ trong cả nước.
-Tuy nhiên, 3 tổ chức cơng sản trên lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với
nhau.
- Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam là phải có một Đảng Cộng
sản thống nhất lãnh đạo.


*Hội nghò thành lập Đảng:
- Diễn ra từ ngày 3 đến 7 – 2 – 1930 tại Hương Cảng (Trung
Quốc) dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc
- Nội dung Hội nghò:
+Thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam.
+Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ
vắt tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
+Ngày 24- 2-1930 Đông dương Cộng sản liên đoàn cũng gia
nhập Đảng Cộng sản Việt Nam


II-LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ (10 – 1930)
- Tháng 10 – 1930, Hội nghò Ban chấp hành Trung
ương Đảng lâm thời diễn ra tại Hương Cảng
(Trung Quốc).
- Hội nghò đã quyết đònh:
+ Đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
+ Bầu Ban chấp hành Trung ương chính thức.
+ Thông qua Luận cương chính trò của Đảng do
đồng chí Trần Phú khởi thảo.
- Luận cương khẳng đònh tính chất cách mạng của
Đảng là cách mạng tư sản dân quyền.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bai 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng Sản ra đời