Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 02/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 02/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946


LÊ TẤN THÀNH
Email: letanthanhtcag@yahoo.com.vn
TRƯỜNG THPT TÂN CHÂU
TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD
I/ TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG
TÁM NĂM 1945
II/ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CÁCH
MẠNG, GIẢI QUYẾT NẠN ĐÓI, NẠN DỐT VÀ KHÓ
KHĂN VỀ TÀI CHÍNH
III/ ĐẤU TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM VÀ NỘI
PHẢN, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG

1/ Khó khăn
1/ Khó khăn
a/ Chính trò:
- Miền Bắc: 20 vạn quân Trung
Hoa dân quốc…….
- Miền Nam: Quân Anh tạo điều
kiện cho n Pháp trở lại xâm lược ……
* Chính quyền cách mạng vừa mới
thành lập, chưa được củng cố, lực
lượng vũ trang còn non yếu.
I/ TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
* Quân đội đồng minh lũ lượt kéo
vào:
- Còn 6 vạn quân Nhật đang hoạt
động chống phá cách mạng…

1/ Khó khăn
1/ Khó khăn
a/ Chính trò
b/ Kinh tế:
- Bò chiến tranh tàn phá, nạn đói...
- Ngân sách Nhà nước trống rỗng,
tài chính rối loạn.
c/ Văn hoá – xã hội: Trên 90%
dân số nước ta mù chữ.
I/ TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
=> Đất nước ở vào tình thế “ngàn
cân treo sơi tóc”

2/ Thuận lợi

1/ Khó khăn
a/ Chính trò
b/ Kinh tế
c/ Văn hoá – xã hội
- Nhân dân ta ….
- Ta có Đảng, đứng đầu là Chủ tòch Hồ
Chí Minh….
- Thế giới:….
I/ TÌNH HÌNH NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

I/ TÌNH HÌNH NƯỚC TA
SAU CM THÁNG TÁM
1/ Khó khăn
a/ Chính trò
b/ Kinh tế
c/ Văn hoá – xã hội
2/ Thuận lợi
II/ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG
1/ Về chính trò – quân sự
- Ngày 6/1/1946, Tổng tuyển cử bầu
Quốc hội….
- Ngày 2/3/1946, bầu chính phủ cách
mạng…
- Ngày 9/11/1946, thông qua Hiến pháp
đầu tiên của nước VN DCCH.
- Lực lượng vũ trang được chú trọng
xây dựng…

I/ TÌNH HÌNH NƯỚC TA
SAU CM THÁNG TÁM
1/ Khó khăn
a/ Chính trò
b/ Kinh tế
c/ Văn hoá – xã hội
2/ Thuận lợi
II/ BƯỚC ĐẦU XÂY
DỰNG CHÍNH QUYỀN
CÁCH MẠNG
1/ Về chính trò, QS
2/ Về KT – tài chính
II/ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG
2/ Về kinh tế – tài chính
* Biện pháp trước mắt:…..
* Biện pháp lâu dài: …
a/ Giải quyết nạn đói:
* Kết quả: …
b/ Giải quyết khó khăn về tài chính:
- Biện pháp trước mắt:
- Biện pháp lâu dài:....

I/ TÌNH HÌNH NƯỚC TA
SAU CM THÁNG TÁM
1/ Khó khăn
a/ Chính trò
b/ Kinh tế
c/ Văn hoá – xã hội
2/ Thuận lợi
II/ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG
CHÍNH QUYỀN CÁCH
MẠNG
1/ Về chính trò, QS
2/ Về KT – tài chính
a/ giải quyết nạn đói
b/ giải quyết khó khăn về
tài chinh
II/ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG
3/ Về văn hóa – giáo dục
- Ngày 8/9/1945:………
- Kết quả:……
4/ Ý nghóa:
- Đưa cách mạng…
- Củng cố và tăng cường…
- Thể hiện tính ưu việt…

I/ TÌNH HÌNH NƯỚC TA
SAU CM THÁNG TÁM
1/ Khó khăn
a/ Chính trò
b/ Kinh tế
c/ Văn hoá – xã hội
2/ Thuận lợi
II/ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG
CHÍNH QUYỀN CÁCH
MẠNG
1/ Về chính trò, QS
2/ Về KT – tài chính
a/ Giải quyết nạn đói
b/ Giải quyết khó khăn về
tài chinh
III/ ĐẤU TRANH CHỐNG NGOẠI XÂM VÀ NỘI PHẢN, BẢO VỆ
CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG
1/ Kháng chiến chống thực dân
Pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ
a/ Th c dân Pháp xâm lược nước ta:ự
- Sau khi Nhật đầu hàng, Pháp xúc
tiến quay trở lại xâm lược nước ta.
- Ngày 23/9/1945…
b/ Cuộc chiến đấu của quân và dân ta:
- Nhân dân Nam Bộ đứng lên chống
Pháp xâm lược…..
- Đảng và chính phủ quyết tâm lãnh
đạo kháng chiến…

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 02/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946