Biểu mẫu đính kèm thông tư 05 đăng ký giao dịch đảm bảo - Thay đổi mã cá nhân

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Biểu mẫu đính kèm thông tư 05 đăng ký giao dịch đảm bảo - Thay đổi mã cá nhân

Mẫu số 11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..
ĐƠN YÊU CẦU THAY ĐỔI MÃ CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp)
Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại…………………….

1. Thông tin về người yêu cầu thay đổi mã cá nhân
- Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA): ...................................................................................................

..................................................................................................................................................
- Giấy tờ xác định tư cách pháp lý (ghi cụ thể loại giấy): ..............................................................
Số .................................... do ............................................ cấp ngày ............./........../..........
- Mã số KHTX (nếu có): ......................................................................................................
- Địa chỉ: .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
- Số điện thoại: ................................................. Số fax: .........................................................
- Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ....................................................................................................
2. Thông tin đã đăng ký, thông báo về giao dịch, hợp đồng, văn bản thông báo
2.1. Loại hình đăng ký:
Giao dịch bảo đảm Hợp đồng Văn bản thông báo việc kê biên
2.2. Số đơn đã được cấp:.......................................................ngày.......... tháng........... năm..............
2.3. Mã cá nhân đã được cấp:..............................................................................................................
2.4. Phương thức nhận kết quả:
Trực tiếp tại cơ quan đăng ký
Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ......................................................................
..................................................................................................................................................................
Qua thư điện tử (ghi rõ địa chỉ nhận):...............................................................................................
2.5. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn
(*)
:
Họ và tên: ................................................Số điện thoại: …………….......Thư điện tử:.........................
3. Lời cam đoan
Cá nhân, tổ chức được đại diện bởi người có thẩm quyền ký tên dưới đây cam đoan
những nội dung kê khai trong Đơn yêu cầu này là đúng sự thực.
BÊN NHẬN BẢO ĐẢM
(HOẶC TỔ TRƯỞNG TỔ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN;
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Mẫu số 11
Mẫu số 11
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
a) Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
b) Tại điểm 2.4: Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký không đánh dấu vào một
trong ba ô vuông tại điểm này hoặc đánh dấu vào ô vuông “Qua đường bưu điện”, nhưng
không kê khai về tên và địa chỉ người nhận thì kết quả đăng ký được trả trực tiếp tại cơ
quan đăng ký.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Biểu mẫu đính kèm thông tư 05 đăng ký giao dịch đảm bảo - Thay đổi mã cá nhân