Chương 3.Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Chương 3.Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác


Kính chào quý thầy cô giáo

đến dự giờ lớp 7D


Tieỏt: hỡnh hoùc

Giaựo vieõn: taù minh trang


Bài 6: Tính chất ba đường
phân giác của tam giác


1/ Đường phân giác của tam giác

Ví dụ 1: Cho hình vẽ

- AM là đường phân giác

(xuất phát từ đỉnh A)

của tam giác ABC

- Một tam giác có ba

đường phân giác
A
BC
M
Ví dụ 2: Cho hình vẽ

Chứng minh: BM =MC

ABC, AB = AC
GT AM là tia phân giác của Â
KL BM = MC
Chứng minh:
Xét 2: ABM và ACM
Có: AB =AC (gt)
= (gt)
AM chung
ABM = ACM (c g c)
BM= CM ( 2 cạnh tương ứng)

A
M
B C
1
2
Â
1
Â
2
Tính chất:
Trong một tam giác cân, đường phân
giác xuất phát từ đỉnh đồng thời là
đường trung tuyến ứng với cạnh đáy.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Chương 3.Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác