Bài 31 - Tiết 39 : Sơ lược về bảng hệ thống tuần hoàn các NTHH( cực hay )

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài 31 - Tiết 39 : Sơ lược về bảng hệ thống tuần hoàn các NTHH( cực hay )


ho¸ häc líp 9
bµi: 31

Bài :31
(2 tiết )
I/ NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG
TUẦN HOÀN .
II/ CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN
III/ SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG
BẢNG TUẦN HOÀN
IV/ Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ
HOÁ HỌC

Bài :31
(2 tiết )
I/ NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG
TUẦN HOÀN .
(Tiết 1)
Đ.I. Menđêlêep
(1834 - 1907)

I/ NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG
TUẦN HOÀN .
+ Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp
theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần

12
Mg
Magie
24
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố

Ví dụ : Ô nguyên tử Magie

Số hiệu nguyên tử của Magie là 12 cho biết :
+ Magie ở ô số 12
+ Điện tích hạt nhân là 12 +
+ Có 12 electron trong nguyên tử .
Magie
12+
Nguyên tử khối
Kí hiệu hoá học
1/ Ô nguyên tố
II/ CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN
Điện tích hạt nhân của nguyên tử Mg =?
Số electron của nguyên tử Mg = ?

 Số hiệu nguyên tử có số trị = số đơn vị điện tích hạt
nhân = số electron trong nguyên tử.
- Số hiệu nguyên tử = số thứ tự của ô nguyên tố trong bảng
tuần hoàn .
20
Ca
Canxi
40
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố
Nguyên tử khối
Kí hiệu hóa học
1/ Ô nguyên tố
Điện tích hạt nhân
Số electron
20
20+
= ?
= ?

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bài 31 - Tiết 39 : Sơ lược về bảng hệ thống tuần hoàn các NTHH( cực hay )