bai 24: cuoc khang chien tu 1858 den 1873(tiet 1)

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu bai 24: cuoc khang chien tu 1858 den 1873(tiet 1)


Gi¸o viªn: §Æng ThÞ Thu H­¬ng
Tr­êng THCS Quang S¬n.
Phßng GD ThÞ x· Tam §iÖp-
Ninh B×nh.

Chương I:
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX.
Bài 24:
Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873.
Phần II
Lịch sử Việt Nam
từ năm 1858 đến năm 1918.

GV giíi thiÖu: HK II chóng ta häc lÞch sö ViÖt Nam tõ 1858
®Õn 1918.
§©y lµ thêi k× lÞch sö cã nhiÒu biÕn ®éng, xoay quanh vÊn
®Ò: Thùc d©n Ph¸p x©m l­îc n­íc ta vµ c¸c phong trµo
chèng TDP x©m l­îc cña nh©n d©n ta.

ViÖt Nam n»m trong
khu vùc §NA nguy
c¬ bÞ x©m l­îc lµ
kh«ng tr¸nh khái.

Bài 24: cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873.
I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
1. Chiến sự ở Đà Nẵng ( 1858- 1859).
a. Nguyên nhân Pháp xâm lược nước ta.
- Đáp ứng nhu cầu: thị trường, nguyên liệu.

huÕ
®µ n½ng

Thµnh ®µ n½ng

B¸n ®¶o s¬n
trµ
cÈm lÖ

Bài 24: cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến
năm 1873.
I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
1. Chiến sự ở Đà Nẵng ( 1858- 1859).
a. Nguyên nhân Pháp xâm lược nước ta.
-
Đáp ứng nhu cầu: thị trường, nguyên liệu.
b. Chiến sự ở Đà Nẵng.
* Diễn biến.
+Pháp: chiều 31/8/1858 dàn trận ở cửa biển.
rạng sáng 1/9 nổ súng xâm lược.
+ Ta: bao vây, cô lập giặc.

Kết quả.

Sau 5 tháng chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà.

®µ n½ng
gia ®Þnh

thµnh gia ®Þnh

Ph¸p tÊn c«ng thµnh Gia §Þnh.

chÝ hoµNgày 5- 6 - 1862 Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ư
ớc Nhâm Tuất:
Theo đó, triều đình thừa nhận quyền cai quản của nư
ớc Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì( Gia Định, Định
Tường, Biên Hoà) và đảo Côn Lôn; mở ba cửa biển
( Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn
bán; cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do
truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây; bồi
thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương
288 vạn lạng bạc; Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long
cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân
chúng ngừng kháng chiến.

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu bai 24: cuoc khang chien tu 1858 den 1873(tiet 1)