Bo giao an du thi giao vien gioi

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bo giao an du thi giao vien gioi

Trường THCS Mỹ Thạnh Đông
Tên : ……………………………………. KIỂM TRA 45 Phút
Lớp 7
3
Môn : Toán ( ĐS ) _ chương I

Điểm Lời phê của giáo viên
I/ Hãy khoanh tròn ý đúng trong các câu sau :(2,5điểm)
Câu 1 : Kết quả phép tính 3
6
. 3
4
.3
2

a/ 27
12
b/ 3
48
c/ 3
12
d/ 27
48

Câu 2 : Câu nào trong các câu sau sai ?
a/ -2=2 b/ -0,25= -(-0,25)
c/ --7= -7 d/ 4 =
±
2
Câu 3 : Kết quả đúng của phép tính : -
81
a/ -9 b/ -4 c/ 9 và -9 d/
±
9
Câu 4 :Tìm n biết :3
n+1
= 3
4

a/ 1 b/ 2 c/ 3 d/ 4
Câu 5 : Tìm x biết :
15
18
5
=
x
a/ 4 b/ 5 c/ 6 d/ 7
II/ Điền từ ( Đ ) hoặc ( S) vào các câu sau : (0,5 điểm )
Nếu a là một số hữu tỉ thì a cũng là số thực .

III/ Hãy ghép ý A và ý B để được kết quả đúng (1 điểm)
A B Ghép A và B
1. Tính : 2
4
. 2
2
=
2.Tính: (2
4
)
3
=
a. 2
12
b. 2
2
c. 2
6
1 với…………….
2 với …………….
IV / Hãy điền số thích hợp vào ô vuông để có kết quả đúng :(1 điểm)

1 / [(0,1)
3
] = ( 0,1)
6
2/ : 6 = 7 : 3
B / Tự luận : :(5 điểm)
Bài 1 : (3 điểm) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể )
a /
5
1
44.
4
3
5
1
26.
4
3


b/ -
25
+ 2
16
ĐỀ 1
Bài 2 :( 2 điểm )
Ba bạn Huệ , Lan , Hồng cùng đi mua sách . Biết rằng số tiền ba bạn Bích ,
Lan , Hồng tỉ lệ với các số 3 ; 4 ; 5 và số tiền bạn Hồng nhiều hơn số tiền bạn Bích là
10 000 đồng . Tính số tiền của mỗi bạn .
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Trường THCS Mỹ Thạnh Đông
Tên : ……………………………………. KIỂM TRA 45 Phút
Lớp 7
3
Môn : Toán ( ĐS ) _ chương I

Điểm Lời phê của giáo viên
I/ Hãy khoanh tròn ý đúng trong các câu sau :(2,5điểm)
Câu 1 : Kết quả phép tính 3
6
. 3
4
.3
2

a/ 3
12
b/ 3
48
c/ 27
12
d/ 27
48

Câu 2 : Câu nào trong các câu sau sai ?
a/ -2=2 c/ -0,25= -(-0,25)
b/ --7= -7 d/ 4 =
±
2
Câu 3 : Kết quả đúng của phép tính : -
81
a/ -9 và 9 b/ -4 c/ -9 d/
±
9
Câu 4 :Tìm n biết :3
n+1
= 3
4

a/ 3 b/ 2 c/ 1 d/ 4
Câu 5 : Tìm x biết :
15
18
5
=
x
a/ 4 b/ 7 c/ 5 d/ 6
II/ Điền từ ( Đ ) hoặc ( S) vào các câu sau : (0,5 điểm )
Nếu a là một số hữu tỉ thì a cũng là số thực .

III/ Hãy ghép ý A và ý B để được kết quả đúng (1 điểm)
A B Ghép A và B
1.Tính : 2
4
. 2
2
=
2.Tính: (2
4
)
3
=
a. 2
2
b. 2
12
c. 2
6
1 với…………….
2 với …………….
IV / Hãy điền số thích hợp vào ô vuông để có kết quả đúng :(1 điểm)
1/ : 6 = 7 : 3
2 / [(0,1)
3
] = ( 0,1)
6

B / Tự luận : :(5 điểm)
Bài 1 : (2 điểm) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể )
a /
5
1
44.
4
3
5
1
26.
4
3


b/ -
25
+ 2
16
ĐỀ 2
Bài 2 :( 2 điểm )
Ba bạn Huệ , Lan , Hồng cùng đi mua sách . Biết rằng số tiền ba bạn Bích ,
Lan , Hồng tỉ lệ với các số 3 ; 4 ; 5 và số tiền bạn Hồng nhiều hơn số tiền bạn Bích là
10 000 đồng . Tính số tiền của mỗi bạn .
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Trường THCS Mỹ Thạnh Đông
Tuần : Ngày soạn : /11 / 2007
Tiết Ngày kiểm tra : / 11 / 2007
Kiểm Tra 1 tiết ( lần 1 )
I/ Mục tiêu
- n tập hs các kiến thức đã học về : cộng , trừ , nhân , chia ,
lũy thừa số hữu tỉ .
- Vận dụng được các kiến thức về tỉ lệ thức , tính chất dãy tỉ
sô` bằng nhau vào giải các bài tập .
- Các kiến thức về số vô tỉ , căn bậc 2 , số thực
* Trọng tâm :
tỉ lệ thức , tính chất dãy tỉ sô` bằng nhau
II/ Hình thức
Trắc nghiệm : 50%
Tự luận : 50 %
III/ Ma trận , đáp án ]

Mức
Độ
Đơn vò
Kiến thức


Nhận Biết

Thông
Hiểu

Vận Dụng
Tổng
Điểm
TN
TL TN
TL TN
TL
Các phép tính
cộng , trừ ,
nhân , chia , Lũy
thừa của 1 số
hữu tỉ
Tỉ lệ thức , tính
chất dãy tỉ số
bằng nhau
giá trò tuyệt đối ,
căn bậc hai .
IV . RÚT KINH NGHIỆM

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Bo giao an du thi giao vien gioi