Kể chuyện về Bác Hồ - Chiếc vòng bạc

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Kể chuyện về Bác Hồ - Chiếc vòng bạc


Người kể chuyện: Phan Đăng Quyết
Trường THCS Thuỷ Sơn
Câu chuyện:
Món quà của bác


Hang p¸c bã

Bµ con cao b»ng ®ãn b¸c

B¸c hå trao vßng b¹c cho em bÐ

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Kể chuyện về Bác Hồ - Chiếc vòng bạc