ND45CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.DOC

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu ND45CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.DOC

CHÍNH PHỦ
_________
Số: 45/2007/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2007
NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH :
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh
doanh bảo hiểm.
2. Nghị định này áp dụng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt
động kinh doanh tái bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm và hoạt động đại
lý bảo hiểm.
3. Nghị định này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không
mang tính kinh doanh.
Điều 2. Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm
1. Phát triển thị trường bảo hiểm toàn diện, an toàn và lành mạnh nhằm
đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế và dân cư; bảo đảm cho các tổ
chức, cá nhân được thụ hưởng những sản phẩm bảo hiểm đạt tiêu chuẩn quốc
tế; tạo lập môi trường pháp lý kinh doanh bình đẳng nhằm phát huy tối đa các
nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành
bảo hiểm, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
2. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm
trong việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm bảo hiểm và khuyến khích tổ
chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
3. Nhà nước tạo điều kiện để Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các tổ
chức xã hội - nghề nghiệp tăng cường vai trò tự quản trong lĩnh vực bảo hiểm;
bảo đảm cạnh tranh lành mạnh vì quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá
nhân tham gia bảo hiểm.
Điều 3. Điều kiện, nguyên tắc tham gia bảo hiểm tại Việt Nam
1. Tổ chức, cá nhân muốn hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh
tái bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt Nam phải được Bộ Tài
chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Kinh
doanh bảo hiểm.
2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hiểm có quyền lựa chọn doanh
nghiệp bảo hiểm và chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm
được phép hoạt động tại Việt Nam. Không một tổ chức, cá nhân nào được
phép can thiệp trái pháp luật đến quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm,
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm của bên mua bảo hiểm.
Điều 4. Nghiệp vụ và sản phẩm bảo hiểm
1. Bảo hiểm nhân thọ gồm các nghiệp vụ quy định tại khoản 1 Điều 7
của Luật Kinh doanh bảo hiểm và nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư.
2. Bộ Tài chính quy định danh mục chi tiết các sản phẩm bảo hiểm thuộc
các nghiệp vụ bảo hiểm được quy định tại Điều 7 của Luật Kinh doanh bảo
hiểm.
3. Các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được kinh doanh các loại sản phẩm
bảo hiểm thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm quy định trong Giấy phép thành lập
và hoạt động và phải đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực tài chính, trình độ
chuyên môn của đội ngũ cán bộ nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Điều 5. Bảo hiểm bắt buộc
1. Doanh nghiệp bảo hiểm được kinh doanh bảo hiểm bắt buộc không
được từ chối bán bảo hiểm bắt buộc.
2
2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thực hiện bảo hiểm bắt buộc có
nghĩa vụ tham gia bảo hiểm bắt buộc.
Chương II
DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM,
DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
Mục 1
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM,
DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
Điều 6. Điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài góp vốn
thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp
ứng các điều kiện sau:
a) Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 13
của Luật Doanh nghiệp;
b) Các điều kiện theo quy định tại Điều 63 của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
2. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đầu tư thành lập doanh nghiệp
bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh
giữa doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam phải đáp
ứng các điều kiện sau:
a) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của
nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong lĩnh vực dự kiến
tiến hành tại Việt Nam;
b) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động hợp pháp ít nhất
10 năm theo quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính tính tới
thời điểm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép;
c) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có tổng tài sản tối thiểu tương
đương 2 tỷ đô la Mỹ vào năm trước năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép;
d) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các
quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác
của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng 3 năm liền kề năm
nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép.
3. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài đầu tư thành lập doanh
nghiệp môi giới bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp môi
giới bảo hiểm liên doanh giữa doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài và
doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:
3
a) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm
quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm
trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam;
b) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động hợp
pháp ít nhất 10 năm theo quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở
chính tính tới thời điểm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép;
c) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài hoạt động kinh doanh có
lãi trong 3 năm liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép;
d) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài không vi phạm nghiêm
trọng các quy định về hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm và các quy
định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng
3 năm gần nhất liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép.
Điều 7. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động
1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động thực hiện theo quy
định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều 64 của
Luật Kinh doanh bảo hiểm bao gồm:
a) Đơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo mẫu do Bộ Tài
chính quy định;
b) Dự thảo điều lệ doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Luật Doanh
nghiệp, Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự
thảo Điều lệ doanh nghiệp phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo
pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ
đông sáng lập;
c) Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:
- Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ
chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và lý lịch tư pháp theo mẫu do
pháp luật quy định;
- Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản
uỷ quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp
pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao của Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng
4
ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép.
d) Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức
vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng đó;
đ) Phương án hoạt động 5 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh xin
cấp Giấy phép, trong đó nêu rõ phương thức trích lập dự phòng nghiệp vụ,
chương trình tái bảo hiểm, đầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh
toán của doanh nghiệp bảo hiểm và lợi ích kinh tế của việc thành lập doanh
nghiệp kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy
trình quản lý rủi ro;
Các quy định về phương thức trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình
tái bảo hiểm, khả năng thanh toán của doanh nghiệp không áp dụng đối với
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
e) Danh sách, lý lịch, các văn bằng có xác nhận của công chứng chứng
minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người
điều hành doanh nghiệp;
g) Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá
nhân chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên; tình hình tài chính và những thông tin
khác có liên quan đến các tổ chức, cá nhân đó;
h) Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm
bảo hiểm dự kiến tiến hành. Quy định này không áp dụng đối với doanh
nghiệp môi giới bảo hiểm.
2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo
hiểm liên doanh, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh theo quy định
tại khoản 1 Điều 109 của Luật Kinh doanh bảo hiểm bao gồm:
a) Các tài liệu theo quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và h khoản 1 Điều này;
b) Điều lệ, Giấy phép thành lập và hoạt động của các bên tham gia liên doanh;
c) Hợp đồng liên doanh;
d) Bảng tổng kết tài sản, báo cáo tài chính hàng năm có xác nhận của tổ
chức kiểm toán độc lập về tình hình hoạt động của các bên tham gia liên
doanh trong 3 năm gần nhất;
đ) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp đóng
trụ sở chính:
5
- Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh
tại Việt Nam. Trường hợp quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở
chính không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận thì phải có bằng chứng xác
nhận việc này;
- Xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực dự
kiến tiến hành hoạt động ở Việt Nam;
- Xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
đang trong tình trạng tài chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản
lý tại nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính;
3. Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo
hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài theo quy
định tại khoản 2 Điều 109 của Luật Kinh doanh bảo hiểm bao gồm:
a) Các tài liệu theo quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và h khoản 1 Điều này;
b) Điều lệ, Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo
hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài nơi đóng trụ sở chính;
c) Giấy uỷ quyền cho Tổng giám đốc (Giám đốc) tại Việt Nam;
d) Bảng tổng kết tài sản, báo cáo tài chính hàng năm có xác nhận của tổ
chức kiểm toán độc lập về tình hình hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm,
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài nơi đóng trụ sở chính trong
3 năm gần nhất;
đ) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp đóng
trụ sở chính:
- Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt
Nam. Trường hợp quy định của nước nơi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh
nghiệp môi giới bảo hiểm đóng trụ sở chính không yêu cầu phải có văn bản
chấp thuận thì phải có bằng chứng xác nhận việc này;
- Xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực dự
kiến tiến hành hoạt động ở Việt Nam;
- Xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
đang trong tình trạng tài chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản
lý tại nước nơi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đóng
6
trụ sở chính.
4. Hồ sơ xin cấp Giấy phép của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp
môi giới bảo hiểm được lập thành 3 (ba) bộ trong đó có 1 (một) bộ là bản
chính, 2 (hai) bộ là bản sao. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp
bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài được lập
thành 3 (ba) bộ, mỗi bộ gồm 1 (một) bản bằng tiếng Việt và 1 (một) bản bằng
tiếng nước ngoài thông dụng. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng
nước ngoài ra tiếng Việt phải được cơ quan công chứng Việt Nam xác nhận
theo quy định của pháp luật về công chứng. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm
về tính chính xác của hồ sơ xin cấp Giấy phép.
5. Thời hạn cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 65
của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Giấy phép thành lập và hoạt động do Bộ Tài
chính cấp đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
6. Bộ Tài chính quy định trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy
phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi
giới bảo hiểm.
Điều 8. Lệ phí cấp Giấy phép
Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy
phép thành lập và hoạt động phải nộp lệ phí cấp Giấy phép theo quy định của
pháp luật về phí và lệ phí.
Điều 9. Thủ tục sau khi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi
giới bảo hiểm được cấp phép thành lập và hoạt động
1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và
hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải
đăng báo hàng ngày của báo trung ương và báo địa phương nơi doanh nghiệp
đặt trụ sở chính trong 5 số báo liên tiếp về những nội dung chủ yếu như sau:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh
nghiệp bảo hiểm;
b) Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;
c) Mức vốn điều lệ và số vốn điều lệ đã góp;
d) Họ, tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
đ) Số Giấy phép và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;
e) Các nghiệp vụ bảo hiểm, nghiệp vụ môi giới bảo hiểm được phép kinh
doanh.
7
2. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và
hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải
hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để chính thức hoạt
động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm. Nếu quá thời hạn này mà
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không bắt đầu hoạt
động thì bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.
3. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi
giới bảo hiểm khi có những thay đổi được Bộ Tài chính chấp thuận theo
khoản 1 Điều 69 của Luật Kinh doanh bảo hiểm thì phải tiến hành công bố
theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Mục 2
TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM,
DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
Điều 10. Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh
nghiệp môi giới bảo hiểm
Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới
bảo hiểm bao gồm:
1. Trụ sở chính;
2. Chi nhánh, sở giao dịch, hội sở, công ty thành viên hạch toán phụ
thuộc (được gọi là Chi nhánh) trực thuộc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh
nghiệp môi giới bảo hiểm, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức
năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền;
3. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm,
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi
ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó;
4. Địa điểm kinh doanh, phòng giao dịch (được gọi là địa điểm kinh
doanh) là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể, trực thuộc Chi nhánh của doanh
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
Điều 11. Điều kiện mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện
1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn mở
Chi nhánh, Văn phòng đại diện phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Vốn điều lệ thực có phải đảm bảo theo quy định của Bộ Tài chính;
8
b) Bộ máy quản trị, điều hành và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt
động có hiệu quả;
c) Không vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong 3 năm
liên tục ngay trước năm nộp hồ sơ. Doanh nghiệp bảo hiểm không vi phạm
quy định về khả năng thanh toán;
d) Có Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;
đ) Người điều hành Chi nhánh, Văn phòng đại diện có kinh nghiệm và
kiến thức chuyên môn về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và không thuộc các
đối tượng bị cấm theo quy định của pháp luật;
e) Có hồ sơ xin mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện theo quy định tại
khoản 2 Điều này.
2. Hồ sơ xin mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện bao gồm:
a) Đơn xin mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện có chữ ký của người đại
diện có thẩm quyền của doanh nghiệp, trong đó trình bày tóm tắt sự cần thiết, tên
gọi, địa điểm, nội dung, phạm vi hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;
b) Phương án hoạt động 3 năm đầu của Chi nhánh, Văn phòng đại diện
trong đó nêu rõ nhu cầu khách hàng; dự báo thị trường; nội dung, phạm vi
hoạt động, các sản phẩm bảo hiểm dự kiến kinh doanh; dự kiến kết quả kinh
doanh; tổ chức bộ máy, nhân sự; địa điểm đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện
và cơ sở vật chất kỹ thuật;
c) Giấy tờ hợp lệ chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi
giới bảo hiểm đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ,
Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận hoặc từ chối chấp
thuận. Trong trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính phải có văn bản
giải thích lý do.
Điều 12. Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động
1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn mở
rộng nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động được quy định trong Giấy phép
thành lập và hoạt động phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Các điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 11 Nghị
định này kèm theo các tài liệu hợp lệ chứng minh;
9

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu ND45CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.DOC