TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008 ĐẾN CÁN CÂN THANH TOÁN VIỆT NAM

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008 ĐẾN CÁN CÂN THANH TOÁN VIỆT NAM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KNH TẾ - LUẬT
Bộ môn Kinh Tế Đối Ngoại
*************************************************************

BÀI TIỂU LUẬN NHÓM
Đề tài:
TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008 ĐẾN
CÁN CÂN THANH TOÁN VIỆT NAM
TS. Lê Tuấn Lộc
Sakura
!"#$%&'()'*' )+
*!"#$,-%&'()'*' ..
/!01&&'()'*' +2
)!34"50&'()'*' 2.
.!6-$&-&'()'*'*'2
Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 12 năm 2009
Lời mở đầu
7889:#;*''+<=-3">?<@A
BCDD8E#FG>8>$:
H8><@89:IB8<J8CK"L
#M8"NFNMOP:$<@9>
@89:3!,>8JQ8R"HSR
TAUVFA<@TAF"O#
#@KPA<@9>!,DF@89:W:3">,>
O8JLN<@FA<@8TA9>
,>"X8D3YPM88;DD$"X
<>#ZP<@9>89:![Y\8J<CFT
@89:<@"P]FKF"8^_`
"88S9><M58<I-P->3RM
@89:>3<@9>@89:<DD9>M
8,>"><A3!,<M “Tác động khủng hoảng tài
chính 2008 đến cán cân thanh toán của Việt Nam”5aKP"
P-<bJ9>\1->
-=C>F-`><a">\PP8cPb<=
Pb"X8D3<J:->!
<=<MKPQ<#F\:1@89:W1"Cd
e-F<@9>@89:<,>OaC<@
PDD$"X">KIHf>FC
8\!,D""DR<J<M
<=c<J8SgP@bJ1<JP::\:
19>1<M!3AM8RC<M
?A1<$F"1K<gI<P9><@:!
TP.Hồ Chí Minh ngày 10/12/2009
Nhóm Sakura
2
MỤC LỤC
I. Vài đặc điểm nổi bật tác động đến cán cân thanh toán Việt Nam cuối
năm 2007 đến trước khủng hoảng tài chính 2008.
h! !i18j8HIcIKPIC@\8!
h!*!k<S,>;<@\!
II. Khủng hoảng tài chính năm 2008 tác động đến cán cân vãng lai.
hh! !<@C-TA!
hh!*!<@C-$b!
hh!/!<@C-KP!
hh!)!<@C-=C>@M!
III. Khủng hoảng tài chính tác động đến cán cân vốn.
IV. Những chính sách chính phủ đã thực hiện để cải thiện cán cân thanh
toán trong giai đoạn này.
h,! !lI<@Cl-=C>!
h,!*!lI<@Cl-!
*). Nhóm giải pháp bổ sung.
Tài liệu tham khảo
3
I. Vài đặc điểm nổi bậc tác động đến cán cân thanh toán Việt Nam cuối
năm 2007 đến trước khủng hoảng tài chính 2008.
@"?mS\K";*''(C-><g:F
"?;!0g"?><=g>n*'a_7oF
KPI<=C<>?Ipqa_7orFTA$b;
"H1g!
I.1. Xuất khẩu khởi sắc song nhập siêu vẫn là một bài toán khó
&AW18j;*''(<A3C1Q"<>3!&A
W18j;*''(<=>1P*'F C#; 22'F1P+F2C#; 22.F1P/F/
C#;*'''!&AW18j\D- 9>;*''(<=<AC)s
_7oFt>TRW18j<A<g":;Q 22/"HM"FI1P
IaRW18j":; 22)!
u3W18j>,><RR.v "8
[>wF<RR )v..NC=SH-wF<RR/+v x.
NC=S"ICIIF>TR\K9>;
">TR\KTRMo6!
&AW18j\D-<#XCb;C>;8A
W18j;*''(>T1P .FxC#I; 22'F1P F.C#I;
*''.!&AW18j9>,>;*''(<RR\K>TMR
\Ko6pR.8FR*)H-wR2'9>r!<@;8
AW1KP8j;*''(<A* F(yF31PT<@;"H9>
;"FMCg;3<CA@CA>!

; *''' *'') *''. *''x 2007
<@;8A
i&pyr
*.F. / F) **F. **F( 21,9
0g8Ai&
;3<p"
_7or
*2) F/ x//.F( .2x*F' (/(2F* 8733,8
zI?><@;8AW18jI<@;o6<A#*FxC#!
laI"<=13W18jC<$F<kXW18j<="H
<@C9>;"H8!"<<@88"
;**F/y>T<@;C@<J13"M;>3F
8<#;*'!2y![-3OC@Cg<JX{
<#<,>!
3-;"H9>8AW18jJ:C;:
Cg!q8;Cg@IYW18j9
C><; yFP;* F+yF>I; FxyFA<M;*'F)yF|
4
;(F+y!!!;# FxyFP*.yFA (!.yFA ' F)yF
>I(F yFA<M(F y!!!
DW18j;*''(<=g>8A;"H* F(yI
(F)y:M8A3<)+!)s_7oI)xF)s_7o!
KPI;*''(<=C< *!))/"_7oF>1Q">3aC
KPIIW18jC<*.F(yF\";*''+aCKPI
tPb;!KPI*''(\<Y<J<C}
MộtFRKPI<=C<*?IF>1P#*F.C#;">1
Q">3!
HaiFaCKPII8AW18jO;1P<;"
p*.FxyI *F(yrCaC>1Q; 22+<>3gW>aC
\D- 22+<*''xp )F2yr!
BaFKPI<=gW>IR8Ap *F).a_7oI.F a_7or!
,gW>I8A.;*''xE*' '!
BốnF"8W1IIHW>FkKF
]F%Fh>C>F[R`D,>CAH$KPII#
"uFzuF0>F~[@`
3-KPI>M3-8>:
3CFCFKC$"X;>F1CW;#FIc
mPFPmPF>F:IgFP-\FR;>I5!3-9>
C55"<MW1KP8j9>>P!
<@;8AKP8j>TMI<@;8AW1
8j•\$"X>F1Cg>W18j>>F
IRA">tA!
I.2. Nguồn vốn nước ngoài đổ vào Việt Nam tăng đột biến
";*''(:<=5/.'Cg;I"/F*a
_7o<#;9>O!m"5€oh;
*''(CT1<#<=3J$QPI>Cd$b8
IAF;@FFC$FF-!!![$>\<#O
3JA<NM"FM•c!;*''(F:
.*<$>PT5€oh!laM";*''(<=5/F/a
_7o<#<;8}F;*x)F.yI;*''x#\LI
€oh9> +;"<@CAp/F.a_7or!3C{#,O‚%
>gP<#F€oh9>a65ƒ<A F(a_7oC<R<#
aM"Fg>[„Fu:>Q>Ez!
SI<#p€ohr;*''(9>><A*'F/a_7oCR
>1Q"<>3!
,<#;*''(<A.F a_7oF; F*a_7op/'F(yrI
;*''xp/2F.xa_7or!
lN;€ohFCg8M<SM,>Pb;>!o8
:;*''(FCg8M9>X,>HfM>8
5
R<A.F.a_7oIR)F(a_7o;*''x1P .(C#;
*'' !<@;\D-/(yv;<>Cg8Mf>8R
<gQ; 22 <*''(CI*2F)a_7oF('y€ohF
Q; 22+>1P"nVo%<g:-8JQ 22/!k
8M;*''(93C5PX-"<#R8F8
><$>F@P#>IcI:F>FC4@$P;!
Năm *''* *''/ *'') *''. *''x 2007
Tr USD *! '' *!('' /!*'' /!+'' )!('' 5.500
Lượng kiều hối vào Việt Nam qua các năm
,<#PQ$"XR8:;<AQ)F.<.a_7o
;*''(!
?\1KPC><tA,>J8J<
MộtFI\1-WRMT1kk3
C!"8k3@;Dk"
CA:!
Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
NVTN .2F+y .(F/y .*F2y )+F y )(F y )xF)y )/F/y
NVNN **Fxy *.F/y / F y /(F(y /+F'y /(F(y )'F(y
HaiF3k<#CHQktAF
"D:-<AaC>>FM<;8ba<k
CA>">M><A:-"9""1C!&9:
;*''+<@ABCA<@8>9>>P
\@{P:cY-IF8<kI<g:-
:W<8J!
II. Khủng hoảng tài chính năm 2008 tác động đến cán cân vãng lai
l-=C>9>@>\>k
El-TAi18j>KP8j>!
El-$bi18j$bKP8j$b!
El-KP!
El3J>=C> M!
"Ab9>8:=C>Dl-TAC>"{
1!X-b8:=C>FD3-93C
-b-TA!
&9:#;*''+CIP"JC>…>9>@
89:z>&†;*''(tPb4">";*''2!
l@89:<=:H<M8F-3">
6
I38HMT;"H8KCA!YN,><=
3JI<J<P89:F3<@H9>M8
,>8>t$<@\1Cg":/\DTAF
<#IB<R"MR!;*''+F<#
p€ohr<S,>/'yS<#F<#P>8
"PP9F$"XR8a"{8>p/2y"P
*.ySR9>$"XrF<=1I3:89
:!
II.1. Tác động lên cán cân thương mại
YN-bTACD"A<=8mM;H,>F3
F<M<\<@C;*''+-b-TA9>,>
<=HR<a<JR-b (F.a_7o![M3J<gC:
P#\H@89:*''+!
l@89:8*''+A]<=8M83"8
#"TD"AI3F<@;"H:I5!q
<F<k_7o1"$"XF<kd>s,ov_7o
:F:H"P<W18j9>,>!"8<F]C$
"XW18jC9>,>F8:*'E* y8AW18j!
&9:<=<@<<@;"HW18j$"X
]#NA$"X]<>"<:A!,I3:
<@;"HW18j$"X]IB:H<<@;"H
W18j9>,>";*''+:;*''2pM8
]>1Pbkr!
Y8F<YKP8jIB;I:W1\$:
$"XHP"JIBDH"@$"X8!"
$"XKP8j9>,>;*''+F8AKP8jQ8
%7^%F 2F.s_7oF;**F.yI;*''(•"u .F)s
_7oF;*/F*y•$"X^_.F*s_7oF; F(y•[0>+F)s_7oF;
* F+y•K•:+F/s_7oF;/(F(y!KPI;*''+ (F.s
_7oF;*)F yI;*''(F\L*(F+yS8AW18j!3
KPI<=:MI\?"<-3RKPI
;*''+8>!
Kim ngạch xuất nhập nhẩu hàng hóa Việt Nam thời kì 2005 - 2008
2005 2006 2007 2008
'
x
_7o y '
x
_7o
y '
x
_7o y '
x
_7o
y
XUẤT
KHẨU
32447 100 39826 100 48561 100 62700 100
" /+2/ )*F+ x(x. )*F *'(+x )*F+ *+*'' ).F'
 +..) .(F* */'x .(F2 *(((x .(F* /).'' ..F'
7
o# (/+( **F+ +/ *'F2 +)+( (F. '//' xF.
NHẬP
KHẨU
36761 100 44891 100 62764 100 80714 100
" */ * x*F2 *+)'* x/F/ ) *)( x.F( .*+ . x.F)
 /x)' /(F x)+2 /xF( * . ( /)F/ *(+22 /)Fx
CÂN ĐỐI -4314 -5065 -14202 -18014
Nguồn Tổng cục thống kê
&9:]t<@MM88"
F<Y\C^_K•:e<-3OC>$"XW18j>"{
9>,>!o<@9>89:FX-A$"X3O
P:c:FKP8j88:;>8
8;MFq<KP8j<W18j9>,>
W:!
l?<@<8:;W18j9>,>:I5F
tKP8jCA;A<R-bTA;*''+;C
tJPb;"X>8IRC>…>9>@89
:CC!
II.2. Tác động lên cán cân dịch vụ
Xuất nhập khẩu dịch vụ năm 2008


(Triệu
USD)
;*''+I

;*''(pyr
lT1
;*''+y

*''( *''+
    
Xuất khẩu 6460 7096 109,8 100,0
o$bK:8 'x2 /** */F( +Fx
o$bK:\J + ' '/) *(F( )Fx
o$b\4
 ' +' (*F( F*
o$bC$ /(.' )'*' '(F* .xF(
o$b
//* */'
x2F/ /F*
o$b\:J
x. x'
2*F/ 'F+
o$blP9 ). .' F 'F(
o$b8 *(2 /'' '(F. )F*
    
8
Nhập khẩu 7176 7915 110,3 100,0
o$bC$ **' /'' 'xFx xF)
o$bK:8 +*' +'' 2(Fx 'F*
o$b: *.' /'' *'F' /F+
o$b\4
 )( .) .F( 'F(
o$b /'' */' (xF( *F2
o$b\:J * ' .' ( F) F2
o$blP9 )' .' *.F' 'Fx
o$b8 '/' +.' +*F. 'F(
_PhF€
& /*.2 ) + *+F/ .*F+
    
lbJ
Vận tải hành khách tháng 12 và năm 2008
 
;*''+
‡

*;*''+
l@k
:
;*''+
;*''+I
;*''(pyr
A. NGHÌN HÀNH KHÁCH
Tổng số 1760673.4 171651,6 1932325,0 108,1
Phân theo cấp quản lý
"T /)+x.F *(**F' /(.+(F xF)
[$>PT (*.+'+F/ x+2*2Fx +2)(/(F2 '(F2
Phân theo khu vực vận tải
" (.x+(+F+ ( /'xF' 2*+ +)F+ '+F
 /(2)Fx /).Fx ) )'F* )F'
Phân theo ngành vận tải
[XIc ')*.F) 2'xF( //*F 2(F2
[X\J .).)F. . *F( .2x(F* '*F
[XI )() /F* / 2Fx x'./*F+ ' F*
9

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008 ĐẾN CÁN CÂN THANH TOÁN VIỆT NAM