diễn biến hòa bình ở Việt Nam

Đề tài: diễn biến hòa bình ở Việt Nam.
• Chiến lược diễn biến hòa bình:
a) Khái niệm:
Diễn biến hòa bình” là chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các
thế lực thù địch dùng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu, đã gây ra không ít tổn thất cho
phong trào cách mạng và tiến bộ xã hội trên thế giới, trong đó kẻ thù xác định Việt Nam là
một “trọng điểm” chống phá. Chúng không từ âm mưu, thủ đoạn thâm độc nào để ráo riết
thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng nước ta, nhằm thúc đẩy “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “xâm lăng văn hóa”, mưu toan gây mất ổn định chính trị,
tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...
Tuy nhiên, hiện nay một bộ phận nhân dân, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang... chưa
hiểu rõ, chưa thấy hết tính chất nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”,
nhất là tác hại của “tự diễn biến”, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định chính trị xã hội
Diễn biến hòa bình là một trong những chiến lược có ý nghĩa và phạm vi toàn cầu
của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động được hình thành từ những năm cuối thập
kỷ 40 đầu thập kỷ 50 và hoàn chỉnh ở thập kỷ 80 của thế kỷ XX nhằm chống phá các nước
xã hội chủ nghĩa, phong trào độc lập dân tộc và phog trào cách mạng tiến bộ trên thế giới.
khi chủ nghĩa đế quốc nhận ra rằng khó có thể tiêu diệt chủ nghĩa xã hội bằng biện pháp
quân sự , đã chuyển từ tiến công quân sự là chủ yếu sang tiến công bằng “diễn biến hòa
bình” nghĩa là dùng biện pháp “phi vũ trang” là chính, thực hiên chiến lược “diễn biến hòa
bình” chuyển hóa dần chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa tư bản mà không cần phát động
chiến tranh.
Nếu như chiến tranh xâm lược bằng sức mạnh quân sự hủy hoại môi trường, tàn
phá các cơ sở kinh tế, tiêu diệt con người thì “diễn biến hòa bình” tập trung đánh phá vào
tư tưởng, tình cảm con người, tức là đánh vào phần hồn của con người. nó làm lung lạc ya
chí, làm cho con người mất niềm tin, mất phương hướng, mù quangsm phản bội lại dân
tộc, tổ quốc, quê hương và phản bội chính bản thân mình.
b) Bản chất, mục tiêu cơ bản của chiến lược “diễn biễn hòa bình”
Bản chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” là chống cộng sản, chống phá độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mà trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa. Chống phá phong
trào cách mạng thế giới, buộc các quốc gia, dân tộc đó theo quỹ đạo chủ nghĩa tư bản chủ
nghĩa. Như vậy mục tiêu cuối cùng của chiến lược “diễn biến hòa bình” là xóa bỏ chủ
nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.
Kể từ khi giành độc lập và thống nhất đất nước đến nay, trên con đường tiến lên
chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã và đang làm mục tiêu thực hiện chống “diến biến hòa bình”
của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là
chúng sử dụng “diễn biến hoàn bình” nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê nin, thay thế bằng
tư tưởng, tư sản, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, làm cho Việt
Nam chuyển hóa theo chế độ tư bản chủ nghĩa và hoàn toàn lệ thuộc vào chúng. Chúng đã
sử dụng mọi thủ đoạn từ tiến hành những hoạt động trực tiếp như bao vây, cấm vận về
kinh tế, cô lập về ngoại giao đến những hoạt động gián tiếp như gây kích động, bạo loạn
trong nước cũng như tài trợ cho các nhóm, tổ chức phản động trong và ngoài nước chống
phá chính quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng chống phá chế độ xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam.
• Âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống
phá cách mạng Việt Nam:
• Vị trí Việt Nam trong chiễn lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù
địch”
Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xác định Việt Nam là một trọng điểm
chống phá của chiến lược “diễn biến hòa bình”.
Việt Nam là nước xã hôi chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Nam Á, một trong những ngọn
cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc, chống thực dân, đế quốc vì mục tiêu độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội. sau sự kiện Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã,
Việt Nam tiến hành đổi mới thành công, phát triển nhanh, bền vững và có sự ổn định cao,
vững bước tiến lên trong một thế giới biến động, khó lường. Sự tồn tại và phát triển của
một số nước xã hội chủ nghĩa của một Đảng Cộng Sản cầm quyền ở Đông Nam Á là một
thách thức đối với thế lực phản động quốc tế, các thế lực chống cộng, thù địch. Do đó
chúng trăm phương, nghìn kế chống phá chế độ chủ nghĩa xã hội Việt Nam.
Việt nam có vị trí hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và quân sự đối với khu
vực châu Á – Thái Bình Dương. Vì vậy trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ
nghĩa đế quốc, chúng luôn quan tâm lôi kéo, thu phục Viết Nam theo quỹ đạo của chúng.
Chống phá Việt Nam và các thế lực thù địch còn nhằm làm sụp đổ thành tượng
chiến thắng của Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh giải phóng. Chúng mưu toan tìm
kiếm thắng lợi tinh thần, hòng khôi phục “danh dự “ của các nươc đế quốc chủ nghĩ, đó là
một trong những lý do để chúng coi Việt Nam là một trọng điểm chống phá.
• Mục tiêu của chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam
Mục tiêu cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các
lực lượng thù địch đối với Việt Nam là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản
Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ độc lập dân tộc của Việt Nam và buộc Viết
Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Để thực hiên mục tiêu đó, tư tưởng chỉ đạo chúng ta là : Kết hợp “diễn biến hòa
bình” , bạo loạn lật đổ với quá trình “tự diễn biến”, thúc đẩy “tư nhân hóa kinh tế”, “tự do
hóa chính trị”, “phi chính trị hóa quân đội” từng bước làm “đổi màu”. “biến chất” Đảng
Cộng Sản Việt Nam, chễ độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chống toàn diện, nhưng tập trung
mũi nhọn vào lực lượng chính trị, tư tưởng, văn hóa. Hướng trọng tâm chống phá vào cơ
quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà Nước, quân đội, công an và các tầng lớp trí thức,
văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ. Kích động, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết, nghi ngờ lẫn nhau,
kích thích quá trình “tự diễn biến”. lợi dụng dân chủ, nhân quyền chia rẽ các dân tộc, chia
rẽ các tôn giáo, chia rẽ người theo đạo với người không theo đạo, chia rẽ dân với Đảng,
nhà nước, công an, quân đội để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
• Âm mưu thủ đoạn chống phá:
• Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa:
Kẻ địch coi chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa làm mũi nhọn đột
kích quyết định.
• Về chính trị:
Các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc đi đến hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị và thể chế chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam
lãnh đạo. chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc cương lĩnh, chiến lược ,
đường lối, quan điểm của Đảng ta, đặc biệt là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội, phủ nhận thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta gành được. lợi dụng
những yếu kém, khuyết điểm của ta, những tiêu cực, tệ nạn xã hội, hiện tượng tham
nhũng , lãng phí...để nói xấu, bôi nhọ Đảng ta, chế độ ta, kích động nhằm chia rẽ nội bộ,
gieop giắc sự hoài nghi, gây tâm lý bất mãn, sự bất bình trong các tầng lớp nhân dân, hòng
làm giảm sút lòng tin vào Đảng vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Từ đó gây “tự diễn biến”,
hòng tạo ra sự khủng hoảng về chính trị, làm chệch hướng và sụp đổ chế độ chính trị xã
hội chủ nghĩa ở nước ta.
Cốt lõi của đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay là phòng, chống
“tự diễn biến”. Vì thắng hay bại đều phụ thuộc vào “tự diễn biến”. “Tự diễn biến” là một
hiện tượng chính trị - xã hội khó nhận dạng. Trong đời sống xã hội, bản thân những hiện
tượng tiêu cực, những sai lầm, khuyết điểm trong nhận thức và tổ chức thực hiện đường
lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu,
mất dân chủ, coi thường kỷ luật, kỷ cương phép nước, vi phạm đạo đức lối sống của một
bộ phận cán bộ đảng viên… không mang tính chất của “tự diễn biến”, nhưng lại là cái cớ
để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu chế độ, kích động quần
chúng, làm cho một số người do thiếu hiểu biết, mất cảnh giác, ngộ nhận, lầm tưởng mà tin
theo và gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, chế độ, thì chúng mang ý nghĩa
của sự “tự diễn biến”.
Nhà nước ta với chính sách nhân đạo của mình đã cho ông Hoàng Minh Chính đi
Mỹ để chữa bệnh. Tuy nhiên, vừa sang đến Mỹ, ông ta lập tức nhảy lên đăng đàn diễn
thuyết để lăng mạ chủ nghĩa Mác, nói xấu Đảng và Nhà nước Việt Nam, bịa đặt, xuyên tạc
tình hình đất nước Việt Nam với thái độ bực tức, hằn học...
Trong báo cáo tại Đại học Havard (Mỹ) với tiêu đề "Chủ nghĩa Marx và hệ lụy"
ông ta công khai phê phán, xuyên tạc Mác và chủ nghĩa Mác - chủ nghĩa mà trước đây ông
đã từng đi tuyên truyền, giảng dạy, tin tưởng, ca tụng thì giờ đây ông trở cờ, ông sám hối.
• Về tư tưởng - văn hoá
Thế lực thù địch, chúng phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác- lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời truyền bá tư tưởng dân chủ, tự do tư sản: xuyên tạc,
bôi đen giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa,thông qua tài trợ du học để tác
động vào lớp trẻ và lối sống, nếp nghỉ, tư tưởng sùng ngoại, du nhập văn hóa, đạo đức lối
sống tư sản: phát tán nhiều tài liệu xấu độc, đổi trụy, phản động để truyền bá các quan
điểm sai trái, làm xói mòn những đạo đức truyền thống của ta, khuyến khích lối sống thực
dụng, xa đọa, thị hiếu thấp hèn và các tệ nạn xã hội vào các tầng lớp nhân dân, chống phá
đường lối, chính sách văn hoá - xã hội; thúc đẩy sự biến đổi chệch hướng giá trị văn hoá,
đạo đức; biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp; lợi dụng các mâu thuẫn, khiếu kiện, các vấn đề
về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền và dân chủ… để chống phá Đảng, Nhà nước ta; từ đó thúc
đẩy sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta
Đã từ lâu, các thế lực thù địch luôn lợi dụng việc toàn cầu hóa và chính sách đối
ngoại cởi mở của Đảng và Nhà nước ta để thực hiện âm mưu phá hoại về văn hóa-tư tưởng
thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Chúng tập trung tấn công vào tư tưởng của các
tầng lớp nhân dân, tạo tâm lý thiếu tin tưởng dẫn đến hoài nghi về con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội do Đảng lãnh đạo. Chúng hết sức “tin tưởng” vào loại vũ khí nguy hiểm này,
coi đó là “bàn đạp” trong quá trình khuyến khích sự truyền bá các giá trị tư sản trong lòng
xã hội XHCN mà chúng ta đang sống...
Tự diễn biến về văn hóa –tư tưởng cũng là quá trình thúc đẩy các phức tạp xã hội
nảy sinh, làm đảo lộn các trật tự xã hội vốn có, nhất là trong các vấn đề “nhạy cảm” như
tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... “Diễn biến hòa bình” đang tạo ra nguy cơ thẩm thấu, gặm
nhấm những giá trị xã hội XHCN và bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho người ta quên đi các
nghĩa vụ chân chính, quên đi gốc gác của mình. Diễn biến hòa bình đang tìm cách tạo ra
những mâu thuẫn xã hội, tìm cách “gột rửa”, tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng lao
động nhằm dẫn đến sự nhạt phai lý tưởng, khủng hoảng tư tưởng, đánh mất niềm tin, đánh
mất phương hướng
Tệ hại hơn có người ngại nói về CNXH, sợ cho là không cấp tiến, chậm đổi mới.
Chính vì vậy, đã xuất hiện những dấu hiệu “tự chuyển hóa”, tuy chưa công khai từ bỏ
CNXH, nhưng cho rằng CNXH là mục tiêu cao cả, nhưng xa xôi, trước mắt chỉ lo phấn
đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là đủ, thực ra là đã “tự diễn
biến”...
• Trên lĩnh vực kinh tế:
Âm mưu của chúng là triệt để lợi dụng sức mạnh kinh tế, để thông qua kinh tế thực
hiên ý đồ chuyển hóa chế độ chính trị của ta.
Chúng chống phá đường lối, chính sách kinh tế; thúc đẩy chuyển hoá cơ cấu kinh
tế, thành phần kinh tế, xâm nhập, chiếm lĩnh các địa bàn, các lĩnh vực kinh tế quan trọng...;
từ đó thúc đẩy, chuyển hóa nền kinh tế của nước ta sang quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
Thông qua các hoạt động đầ tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, nhằm thúc
đẩy phát triển kinh tế tư nhân, lôi kéo, mua chuộc của ta làm tay saicho chúng, đồng thời
dùng các khoản viện trợ kinh t, cho vay ưu đãi, thông qua hiệp định thương mại và các
quan hệ kinh tế khác để tăng cương gây sức ép về chính trị, can thiệp vào công viêc nội bộ,
từng bước chuyển hóa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
Một số lại “tự diễn biến”, với danh nghĩa “đổi mới triệt để”, “đổi mới kinh tế” phải
song song “đổi mới chính trị”, phê phán và bác bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ
nghĩa Mác-Lênin, đòi “đa nguyên”, “đa đảng”, “ly thân”, “chia tay ý thức hệ”, sám hối, đi
“tìm cái tôi đã mất”, từ bỏ CNXH, ca ngợi CNTB. Từ sự lung lay ý chí, suy thoái về tư
tưởng đã xuất hiện nhiều hành động, từ phát ngôn đến việc làm trái với quan điểm, đường
lối của Đảng, chủ trương và pháp luật Nhà nước. Thậm chí có những hành động mang tính
chống đối với giọng điệu không khác mấy quan điểm của những phần tử cơ hội, phản
động...
• Trên lĩnh vực xã hội:
Tập hợp sử dụng bọn phản động người Việt ở nước ngoài , móc nối, chỉ đạo, hỗ
trợ, kích động các đối tượng cực đoan, tổ chức phản động trong các tôn giáo, dân tộc trong
nước phát triển và tổ chức các hoạt động chống phá chính quyền can thiệp công việc nội
bộ , đe dọa an ninh quốc phòng của ta.
Trong năm 2006, nhóm du học sinh do Nguyễn Tiến Trung cầm đầu đã “bỏ quên” nhiệm
vụ học tập mà dành hầu hết thời gian vào việc đi rêu rao về những điều được nhồi nhét đối
với cộng đồng du sinh Việt Nam và có những hoạt động kích động chống phá Nhà nước
Việt Nam về “tự do, dân chủ và nhân quyền”.
Đầu năm 2008, một số giáo sĩ ở giáo sứ Thái Hà đã kích động một số giáo dân đã tụ tập tại
đây và có nhiều hành động nhằm chiếm khu đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng.
Đến tháng 8, 9 do bị xúi dục họ cho rang đất này là của giáo sứ Thái Hà nên hộ đã dựng
một bức tượng Đức mẹ trên nắp bể nước, đã dùng kìm cắt dây thép gai, dùng cuốc, ván gỗ
đập phá, đẩy đổ một đoạn tường rào rồi tràn vào khu đất, sau đó hàng ngàn lượt giáo dân
tiếp tục kéo vào khu đất treo tượng, ảnh, thánh giá, hát thánh ca từ 5 giờ đến 23 giờ hàng
ngày...
Các tổ chức phản động: Phật giáo hải ngoại , Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ,
Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại, tổ chức FULRO
(Front Unitaire de Libération des Races Opprimées, mặt trận thống nhất giải phóng các sắc
dân bị trị), hội Việt Tân, Đài Á Châu Tự Do
Đặc biệt chúng chủ trương “tôn giáo hóa các dân tộc thiểu số” , kích động chống
đối li khai tạo ra những “điểm nóng” về chính trị xã hội.
Ksor Kok chính là một phần tử khủng bố có “máu mặt”, đã từng là nhân viên CIA, từng
tham gia và được bổ nhiệm làm "Chuẩn Tướng" của FULRO. Y và cái gọi là "Quỹ người
Thượng" do y lập ra ở Mỹ đã tiến hành hoạt động với mục đích ly khai và tiến tới thành
lập một "nhà nước Đề Ga độc lập" ở vùng Tây Nguyên của VN, vi phạm chủ quyền, toàn
vẹn lãnh thổ của VN. Ksor Kok và tổ chức của y đã xúi giục, ép buộc và chỉ đạo tổ chức
các hoạt động bạo loạn mang tính chất khủng bố tại Tây Nguyên, đặc biệt là các vụ bạo
loạn tháng 2 năm 2001. Các hoạt động này được che đậy dưới chiêu bài đòi đất, nhân
quyền, tự do tôn giáo, nhưng cuối cùng Ksor Kok đã không thể nào giấu được tham vọng
là ly khai để làm Tổng thống
Câu chuyện tái diễn vào thượng tuần tháng 4/2004. Vào ngày cuối tuần 10/4 hàng nghìn
người thuộc các sắc tộc Ê-đê, Ja-rai, Ba-nar “xuống đường” đồng loạt tại một số khu vực
thuộc hai tỉnh Gia lai và Đăklak của Cao nguyên Trung phần. Cuộc xuống đường kỳ này
dù có quy mô lớn hơn, có tổ chức rõ rệt hơn nhưng cuối cùng cũng chịu chung số phận của
lần trước
Ra sức lợi dụng các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, mâu thuẫn xã hội để kích
động nhân dân khiếu kiện tập thể, gây rối, phá hoại công cuộc xây dựng đất nước ở Việt
Nam.Trong đời sống xã hội, bản thân những hiện tượng tiêu cực, những sai lầm, khuyết
điểm trong nhận thức và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và
Nhà nước, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ, coi thường kỷ luật, kỷ
cương phép nước, vi phạm đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên… không
mang tính chất của “tự diễn biến”, nhưng lại là cái cớ để các thế lực thù địch lợi dụng