CHỨNG MINH SỰ LÀNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM KỂ TỪ KHI ĐẢNG RA ĐỜI CHO ĐẾN NAY

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu CHỨNG MINH SỰ LÀNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM KỂ TỪ KHI ĐẢNG RA ĐỜI CHO ĐẾN NAY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN KHOA HỌC ỨNG DỤNG
__________________
TIỂU LUẬN LỊCH SỬ ĐẢNG
ĐỀ TÀI :
CHỨNG MINH SỰ LÀNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG
NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THẮNG LỢI
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM KỂ TỪ KHI ĐẢNG
RA ĐỜI CHO ĐẾN NAY
GVHD : NGÔ QUANG TY
SVTH : PHẠM THANH TÂM
MSSV : K003483
LỚP : K00A3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1 _ 2005
I- MỞ ĐẦU:
Thấm thoát thời gian đã trôi qua kể từ lúc lá cờ cách mạng tung bay trên
hang ổ nguỵ quyền, đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cách mạng Việt Nam
cho đến nay đã 28 năm nhưng không thể làm phai mờ được hồi ức mãi mãi
trong mỗi con người chúng ta về một trang sử hào hùng, vẽ vang về một chiến
thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trước một đế quốc hùng mạnh nhất thế kỷ
XX. Chiến thắng này càng khẳng định thêm sự lãnh đạo đúng đắng và tài tình
của đảng, càng nâng cao uy tín của đảng trong lòng dân.
Kết quả của cuộc thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là sản phẩm
tất yếu của toàn bộ quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của dân tộc Việt Nam vì
độc lập, tự do và CNXH. Nó bắt nguồn trước hết từ sự lãnh đạo đúng đắn của
Đảng, sự lãnh đạo chiến lược và sách lược tài tình của Ban chấp hành Trung
ương và Bộ chính trị. Có thể tóm tắt thành công nổi bật của sự chỉ đạo chiến
tranh chống Mỹ, cứu nước trong một câu: “biết mở đầu đúng, biết đánh lâu dài
và biết kết thúc đúng”. Sau hai mươi mốt năm chiến đấu kiên cường với nhiều
hi sinh, mất mát, nhân dân ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc
Mỹ, một cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất và ác liệt nhất kể từ
sau chiến tranh thế giới thứ hai. “Thắng lợi này mãi mãi được ghi vào lịch sử
dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về
sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào
lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm
quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Thắng lợi của cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là thắng lợi có tính chất thời
đại, mở ra một kỷ nguyên mới vô cùng thuận lợi cho phong trào cách mạng thế
giới. Trong trận đối đầu lịch sử, một bên là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, đại diện
cho các lực lượng phản động nhất, một bên là nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh
đạo của Đảng đã giáng cho đế quốc Mỹ một đòn chí tử. Âm mưu biến miền
Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự và thuộc địa kiểu mới của chúng, chia cắt
lâu dài nước ta đã bị đập tan.
Trong thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng Cộng Sản
Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng. Chính sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là
nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đảng luôn đề
ra những đường lối chính trị, đường lối quân sự, phương pháp cách mạng đúng
đắn, sáng tạo và độc lập, tự chủ.
Từ một đất nước bị chia cắt làm hai miền, có hai chế độ chính trị, xã hội
khác nhau, Đảng nhận thức đầy đủ những khó khăn cũng như thuận lợi mà nó
tạo ra. Đồng thời hoạch định đúng đường lối, chiến lược, sách lược và phương
pháp đấu tranh cho từng miền, để phối hợp sức mạnh Bắc-Nam hoàn thành
nhiệm vụ chung của cả nước. Bên cạnh nhiệm vụ chung là nhiệm vụ chiến lược
của từng miền. Ngay từ sau hiệp nghị Giơnevơ và trong suốt quá trình tiến hành
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng với tư cách là người lãnh đạo đã
phân tích khách quan, khoa học, chính xác đặc điểm tình hình, chỉ ra nhiệm vụ
2
cách mạng trực tiếp của từng miền và mối quan hệ biện chứng của hai nhiệm vụ,
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ,
thống nhất đất nước và đưa đất nước đi theo quĩ đạo cách mạng XHCN. “Một
Đảng thống nhất lãnh đạo một đất nước tạm thời bị chia cắt làm đôi, tiến hành
đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau, đó là đặc điểm lớn nhất và cũng
là nét độc đáo của cách mạng nước ta từ tháng 7-1954 đến tháng 5-1975”. Trên
thực tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau ở hai miền Nam-Bắc đã
tạo nên sự hỗ trợ, thúc đẩy cách mạng hai miền cùng phát triển, tạo nên sức
mạnh tổng hợp đánh thắng hoàn toàn Đế Quốc Mỹ và tay sai.Đây là nét độc đáo
của cách mạng Việt Nam mà trên thế giới chưa có nước nào làm được, mà nói
đúng hơn là chưa xẫy ra trình trạng này đối với cách mạng thế giới.

II- Nội dung chính :

1. Giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ :
Thế giới lúc này hình thành hai lực lượng đối đầu nhau. Một là lực lượng
cách mạng thế giới, bao gồm hệ thống XHCN, phong trào đấu tranh giải phóng
dân tộc ở các nước thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và phong trào đấu tranh cho
dân sinh, dân chủ ở các nước TBCN. Lực lượng này từng bước lớn mạnh và
giành quyền chủ động tiến công lực lượng phản cách mạng thế giới. Cách mạng
Việt Nam đã hòa vào trào lưu của ba dòng thác cách mạng thế giới. Nhờ vậy,
cách mạng thế giới, đặc biệt là lực lượng XHCN thế giới gắn liền với miền Bắc
XHCN của Việt Nam, đã trở thành hậu phương hùng hậu, tạo ra cơ hội chưa
từng có cho cách mạng Việt Nam. Song nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới
vẫn tồn tại. Toàn thế giới đứng trước sự đe doạ nghiêm trọng của một cuộc
chiến tranh hạt nhân. Trước tình hình này, Đảng và nhân dân ta đã giải quyết
thành công mối quan hệ giữa hòa bình và cách mạng, để tiến hành thắng lợi
cách mạng giải phóng miền Nam. Bên cạnh đó, chủ nghĩa đế quốc đang lâm vào
thế bị động, nhiều nước TBCN đang gặp nhiều khó khăn nhưng đế quốc Mỹ thì
giàu mạnh lên sau chiến tranh thế giới thứ hai, âm mưu thực hiện quyền bá chủ
thế giới. Mỹ lôi kéo đồng minh của mình tiến hành chống phá phong trào cách
mạng thế giới.
Trong báo cáo chính trị tại hội nghị lần 6 Ban chấp hành Trung ương
Đảng (7-1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra một phương hướng chiến lược
được thực tiễn lịch sử chứng minh là vô cùng sáng suốt: “Hiện nay đế quốc Mỹ
là kẻ thù chính của nhân dân thế giơi và đang trở thành kẻ thù chính và trực tiếp
của nhân dân Đông Dương, cho nên mọi việc của ta đều nhằm chống đế quốc
Mỹ”.
Người còn phân tích, dự đoán tình hình chính xác và nêu định hướng
chiến lược cho cách mạng nước ta: “Sau chiến dịch Điện biên Phủ, âm mưu và
3
kế hoạch của Mỹ cũng thay đổi để kéo dài chiến tranh Đông Dương, quốc tế hóa
chiến tranh Đông Dương, phá hoại Hội nghị Giơnơve, tìm cách hất cẳng pháp
để chiếm ba nước Việt, Miên, lào, biến nhân dân Việt, Miên, Lào thành nô lệ
của Mỹ và gây thêm tình hình căng thẳng trên thế giới. Cho nên mọi việc của ta
đều nhằm chống đế quốc Mỹ. Bất kỳ người nào, nước nào không thân Mỹ đều
có thể làm Mặt trận thống nhất (dù là tạm thời với ta). Đế quốc Mỹ cố tình phá
hoại hóa bình, khả năng tiếp tục chiến tranh chưa hết, nhưng khả năng ký hiệp
định Giơnơve đang trở thành hiện thực. Tại hội nghị này, Pháp đã chịu cam kết
định kỳ rút quân khỏi ba nước Đông Dương”. Đồng thời Người còn nhận định:
“Hiện nay tình hình đã đổi mới, nhiệm vụ ta do đó cũng thay đổi cho phù hợp
với tình hình mới”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý chiến sĩ, đồng bào cả nước: “Tranh lấy hòa
bình không phải là một việc dễ, nó là cuộc đấu tranh trường kỳ gian khổ phức
tạp…”. Người nêu ra 3 nhiệm vụ, 10 công tác trước mắt:
1 - Tranh thủ và củng cố hòa bình, hoàn thành thống nhất, độc lập, dân
chủ trong toàn quốc.
2 - Tăng cường lực lượng quân đội nhân dân, xây dựng một quân đội
nhân dân mạnh mẽ và thích hợp với yêu cầu của tình thế mới.
3 - Tiếp tục thực hiện người cày có ruộng, ra sức phục hồi sản xuất,
chuẩn bị điều kiện kiến thiết nước nhà.
Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Trường Chinh phân tích rõ hơn nhiệm vụ
xây dựng lực lượng vũ trang: “…một ngày nào mà quân đội ngoại quốc chưa rút
hết khỏi Đông Dương thì hòa bình chưa củng cố. Hơn nữa, dù quân đội ngoại
quốc rút khỏi Đông Dương mà trên thế giới vẫn còn bọn đế quốcthì hòa bình
của nhân dân Đông Dương cũng chưa được bảo đảm. Vì vậy, phải luôn tăng
cường lực lượng, củng cố quốc phòng, ngăn ngừa bọn can thiệp Mỹ và hiếu
chiến Pháp dùng bọn tay sai của chúng mà phá hoại hiệp định đình chiến hoặc
trực tiếp khiêu khích, xâm lược”.
Hội nghị lần 6 BCHTƯ Đảng lao động Việt Nam đã thảo luận và hoàn
toàn nhất trí với chủ trương nói trên: “Ngày nay do tình hình và sách lược đấu
tranh cốt để thực hiện một cách thuận lợi mục đích trước mắt. Đây là một sự
thay đổi quan trọng về phương châm và sách lược cách mạng, nhưng mục đích
của cách mạng vẫn là một”.
Ngày 22-7-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi cán bộ, đồng bào
và chiến sĩ cả nước: “…Trung Nam Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta nhất định
sẽ thống nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng”. “Đồng bào miền
Nam kháng chiến trướchết, giác ngộ rất cao. Tôi chắc rằng đồng bào sẽ đặt lợi
ích cả nước lên trên lợi ích địa phương, lợi ích lâu dài lên trên lợi ích trước mắt,
mà ra sức cùng đồng bào toàn quốc phấn đấu để củng cố hòa bình, thực hiện
thống nhất, hoàn thành độc lập, dân chủ trong toàn quốc. Đảng, chính phủ và tôi
luôn luôn theo dõi sự cố gắng của đồng bào và tin chắc đồng bào sẽ thắng lợi”.
4
Ngày 5-9-1954, Bộ chính trị ra nghị quyết cụ thể hóa và bổ sung Nghị
quyết hội nghị lần 6. Nghị quyết vạch ra 5 đặc điểm của giai đoạn mới, trong đó
quan trọng nhất là “Nam Bắc tạm thời phân làm hai vùng”. Nghị quyết nhận
định đế quốc Mỹ và tay sai đang mưu tính phá hoại hiệp nghị Giơnevơ, nhằm
“biến Việt Nam thành Triều Tiên thứ hai”. Cách mạng Việt Nam chuyển hướng
từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị. Do đó phương pháp hoạt động ở
vùng địch tạm chiếm đóng là kết hợp chặt chẽ công tác hợp pháp và công tác
không hợp pháp; trong đó lấy công tác không hợp pháp làm chính; đồng thời hết
sức lợi dụng mọi khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp mà tuyên truyền giáo dục
quần chúng đông đảo, tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Cần mở rộng
công tác ở thành thị. Phải làm cho cán bộ hiểu đúng mức những khó khăn ở
vùng địch tạm chiếm đóng, đồng thời cũng nhận rõ những khả năng, thuận lợi
mới. Thực hiện nghị quyết, các Đảng bộ đã chỉ đạo việc chuyển hướng, ổn định
tổ chức, chôn giấu vũ khí, rút vào bí mật để ổn định lực lượng.
Dựa trên tinh thần nghị quyết này, Bộ chính trị ra chỉ thị “về tình hình
mới và nhiệm vụ công tác mới của miền Nam”, nêu rõ những điều kiện thuận lợi
của cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, đồng thời dự kiến khả năng không
thuận lợi cho cách mạng miền Nam là Mỹ và tay sai sẽ phá hoại cuộc tổng tuyển
cử thống nhất nước nhà. Chỉ thị vạch rõ 3 nhiệm vụ cụ thể trước mắt của cách
mạng miền Nam: Một là, đấu tranh đòi đối phương thi hành đúng hiệp định đình
chiến. Hai là, chuyển hướng công tác cho thích hợp với điều kiện mới, nắm
vững phương châm chính sách mới, sắp xếp cán bộ, bố trí lực lượng, vừa che
dấu lực lượng, vừa lợi dụng các khả năng công khai hợp pháp đấu tranh với
địch. Ba là, tập trung mọi lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình, đấu tranh đánh
đổ chính quyền Ngô Đình Diệm thân Mỹ, lập ra một chính quyền tán thành hòa
bình, thống nhất, tự do, dân chủ, cải thiện dân sinh.
Đến cuối năm 1954, ở miền Nam về cơ bản đã sắp xếp xong tổ chức lãnh
đạo từ Xứ ủy đến cơ sở. Chi bộ được phân nhỏ để bám sát quần chúng và tránh
địch khủng bố. Các tổ chức Đảng với gần 60.000 Đảng viên rút vào hoạt động
bí mật.
Tháng 3-1955 và tháng 8-1955, BCHTƯ Đảng họp Hội nghị lần thứ 7 và
thứ 8 nhận định, ở miền Nam thực dân Pháp đã bị đế quốc Mỹ hất cẳng, Mỹ và
tay sai công khai chống lại hiệp nghị Giơnevơ. Muốn chống đế quốc Mỹ và tay
sai, củng cố hòa bình và thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ thì
“điều cốt yếu là phải ra sức củng cố miền Bắc, đồng thời giữ vững và đẩy mạnh
cuộc đấu tranh của nhân dân…”. “Bất kể tình huống nào miền Bắc cũng phải
được củng cố”.
Hội nghị đề ra đường lối củng cố miền Bắc là: “Củng cố và phát triển chế
độ dân chủ nhân dân, tiến dần từng bước lên XHCN”. Hội nghị nêu ra cương
lĩnh của Mặt trận dân tộc thống nhất mới, chủ trương thống nhhất từng bước
nhằm tập hợp lực lượng toàn dân chống đế quốc Mỹ và tay sai.
5

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu CHỨNG MINH SỰ LÀNH ĐẠO ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM KỂ TỪ KHI ĐẢNG RA ĐỜI CHO ĐẾN NAY