Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

goognejahoo@yahoo.com
1
PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO
KHUYNH HƯỚNG VÔ SẢN
2
Phong trào yêu nước của Nguyễn Ái Quốc

5/6/1911 NAQ ra đi tìm đường cứu nước.

=> Cách mạng VN chỉ có thể đi theo con
đường cách mạng tháng 10 Nga mới thực sự
đem lại độc lập và hạnh phúc cho nhân dân.
3
Phong trào yêu nước của Nguyễn Ái Quốc

7/1920 NAQ đọc bản sơ thảo lần thứ nhất
những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn
đề thuộc địa của Lênin

12/1920 bỏ phiếu tán thành việc gia nhập
QTCS và tham gia thành lập ĐCSP

=>Con đường cứu nước đúng đắn “muốn
cứu nước và giải phóng dân tộc không có
con đường nào khác con đường cách mạng
vô sản”
4
Hoạt Động của NAQ:

Tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vào
VN ,thông qua các bài báo:Người cùng
khổ,Nhân Đạo,Đời sống công nhân,Đặc biệt
là Bản án chế độ thực dân Pháp,1925

=>Khơi dậy tinh thần yêu nước mạnh mẽ

Thành lập các tổ chức công sản:
5
Các tổ chức cộng sản được thành lập
Hội VN cách mạng thanh niên
Hội VN cách mạng thanh niên
(6/1925)
(6/1925)
Hội VN cách mạng thanh niên
Hội VN cách mạng thanh niên
(6/1925)
(6/1925)
Cộng sản đoàn (2/1925)
Cộng sản đoàn (2/1925)
Cộng sản đoàn (2/1925)
Cộng sản đoàn (2/1925)
Tâm tâm xã (1923)
Tâm tâm xã (1923)
Tâm tâm xã (1923)
Tâm tâm xã (1923)
“Là quả trứng từ
đó nở ra con chim
non cộng sản”
N
gu
y

n
Á
i
Q
u

c

1927 xuất bản tác phẩm “Đường cách mệnh”

=> tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn to
lớn đối với việc thành lập CMVN sau này.
6
7
CÁC PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEO
KHUYNH HƯỚNG VÔ SẢN
-Bãi
công
-Đòi
tăng
lương
_Giảm
giờ làm
Các hình thức đấu tranh của công nhân trong giai đoạn tự phát
8
Đồng chí Tôn Đức Thắng và Phong
trào của công nhân Ba Son: 1925

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản