Quy Chế Dân Chủ

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quy Chế Dân Chủ

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Chuyên đề: quy chế dân chủ (07)
I. Khái quát tình hình chỉ đạo điểm và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở.
1.Tình hình chung.
Thực hiện nghị quyết của hội nghị Trung ơng 3 (Khoá VIII) về Phát huy quyền làm
chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng nhà Nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
trong sạch, vững mạnh, chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của bộ chính trị về Xây
dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở. Sau khi chỉ thị đợc ban hành thành uỷ Hà
Nội đã khẩn trơng xây dựng và ban hành kế hoạch số 27-KH/TW quán triệt các văn bản
của Trung ơng và Thành phố về thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng thời chỉ đạo điểm ở ba
loại hình ở cơ sở là:
a) Loại hình qui chế dân chủ ở xã, phờng, thị trấn. ở phờng Lê Đại Hành quận Hai
Bà Trng và xã Thạch Bàn huyện Gia Lâm.
b) Loại hình qui chế dân chủ ở cơ quan hành chính sự nghiệp, ở sở điạ chính nhà
đất.
c) Loại hình qui chế dân chủ trong doanh nghiệp nhà nớc:
Công ty chiếu sáng thiết bị đô thị (sở Giao thông công chính).
Sau một thời gian thực hiện, đến tháng 4 năm 1999 công tác chỉ đạo điểm ban
đầu đã thu đợc kết quả tốt. Ban chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ thành phố đã xây dựng
đợc 15 qui chế, 6 qui ớc, 2 nội qui mẫu cho các loại hình bao gồm 3 qui chế, 4 qui ớc áp
dụng cho xã, phờng, thị trấn; 5 qui chế, 1 qui ớc, 1 nội qui cho cơ quan hành chính sự
nghiệp và 7 qui chế, 1 qui ớc, 1 nội qui cho khối doanh nghiệp nhà nớc và hớng triển
khai ra diện rộng.
Bên cạnh việc ban hành nghị định 29/ND-CP ngày 11/6/1998 của Chính phủ về việc
ban hành qui chế thực hiện dân chủ ở xã, nghị định 71/ND-CP ngày 8/9/1998 của Chính
phủ về qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan thì Nghị định số
07/1999/ND-CP của Chính phủ ban hành qui chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà
nớc ngày 13/2/1999 cũng đợc ban hành, làm cơ sở và căn cứ cho các doanh nghiệp nhà
nớc xây dựng qui chế thực hiện dân chủ ở đơn vị mình. Đó là điều kiện thuận lợi để các
doanh nghiệp nhà nớc thực hiện qui chế dân chủ từ năm 1999 đến nay.
2. Quá trình ban hành và triển khai nghị định 07 của Chính phủ.
1
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Sau khi có chỉ định số 30 KT-CW của Bộ chính trị, Nghị quyết của Uỷ ban thờng
vụ Quốc Hội và các Nghị định của Chính Phủ, văn bản hớng dẫn của một số bộ, ban,
ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể ở Trung Ương, các tỉnh uỷ, ban cán sự đảng, đảng
đoàn, đảng uỷ các cấp đã có chỉ thị, thông tri hoặc công văn lãnh đạo, chỉ đạo việc triển
khai xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở phân công trách nhiệm cụ thể cho
từng uỷ viên thờng vụ, uỷ viên ban chấp hành trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện
qui chế dân chủ ở điạ phơng, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể mình phụ trách. Coi trọng
công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên,
tạo sự thống nhất trong đảng làm cơ sở cho sự thống nhất nhận thức và hành động trong
hệ thống chính trị và trong xã hội. Chỉ đạo sự phối hợp hành động của các bộ phận trong
hệ thống chính trị.
Trong quá trình lãnh đạo triển khai xây dựng thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở,
nhiều cấp uỷ đảng đã coi trọng công tác kiểm tra, sơ kết.
Ngày 12/2/2000 và 3/3/2000, Bộ chính trị có ý kiến chỉ đạo đại công văn số
412/CV-TW và 431/CT-TW đối với ban thờng vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban, ban
cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung ơng tiến hành kiểm tra việc thực
hiện qui chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời Bộ chính trị cử 12 đoàn đi kiểm tra ở 17 tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung Ương, 3 bộ, 3 tổng công ty.
Sau kiểm tra ngày 22/6/2000, Bộ chính trị ra thông báo số 304/TB-TW nhấn
mạnh: Tiếp tục thúc đẩy mở rộng việc xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở tất cả
các loại hình cơ sở bảo đảm đến cuối năm 2000 tất cả các cơ quan, doanh nghiệp nhà
nớc cùng với xã, phờng, thị trấn đều xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, coi
đây là một trong những tiêu chí hành đầu để đánh giá các đơn vị. Bộ chính trị quyết định
thành lập ban chỉ đạo Trung ơng về thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở để theo dõi, đôn
đốc, kiểm tra việc thi hành chỉ thị số 30/CT-TW của Bộ chính trị và các nghị định của
chính phủ.
Đến đầu năm 1999, hầu hết các tỉnh, thành phố đã hoàn thành chỉ đạo điểm, tiến
hành triển khai ra diện rộng việc xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở xã, ph ờng, thị
trấn; đồng thời chỉ đạo điểm việc xây dựng qui chế dân chủ trong họat động của cơ quan
và doanh nghiệp nhà nớc.
Sau khi có các nghị định số 71, số 07 của Chính phủ, nhất là sau khi có thông
báo số 304/TB-TW của Bộ chính trị tháng 6/2000, nhiều bộ, ban, ngành, tổng công ty
triển khai xây dựng qui chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính sự nghiệp
và doanh nghiệp nhà nớc nh: ra các văn bản chỉ đạo, các qui chế mẫu, hớng dẫn các đơn
vị trực thuộc cấp dới vận dụng thực hiện.
2
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổng công ty phối hợp với Đảng uỷ, Công Đoàn,
Đoàn thanh niên cơ quan tổ chức cho cán bộ công chức nghiên cứu quán triệt chủ trơng
của Đảng và Chính phủ về xây dựng và thực hiện ở cơ sở, thảo luận dự thảo qui chế thực
hiện dân chủ của cơ quan, xây dựng một số qui định về quản lý tài sản công, chi tiêu tài
chính, tuyển dụng, đào tạo, bồi dỡng, đề bạt cán bộ và tổ chức thực hiện những qui chế
đó.
Qua thời gian triển khai thực hiện qui chế dân chủ ở ba loại hình cơ sở tuy có
khác nhau, song đợc sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của Chính quyền, sự
phối hợp của Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân, đặc biệt là sự hởng ứng của
nhân dân, qui chế thực hiện dân chủ ở xã, phờng, thị trấn, cơ quan và doanh nghiệp Nhà
nớc đã triển khai nhìn chung là rộng khắp.
II. Kết quả thực hiện Nghị Định 07 của Chính phủ.
Sau khi tiến hành chỉ đạo điểm việc thực hiện qui chế dân chủ ở 3 loại hình cơ
sở, đánh giá sơ bộ việc triển khai thực hiện đồng thời với việc Ban hành nghị định 07
của chính phủ kèm theo qui chế thực hiện dân chủ ở các doanh nghiệp nhà nớc ngày
13/2/1999. Việc triển khai thực hiện qui chế dân chủ ở doanh nghiệp nhà nớc càng đợc
tăng cờng và có nhiều thuận lợi. Tính đến tháng 4/1999 công tác chỉ đạo điểm bớc đầu
thu đợc kết quả tốt. Ban chỉ đạo qui chế dân chủ thành phố đã xây dựng đợc 15 qui chế,
6 qui ớc, 2 nội qui mẫu cho các loại hình; trong đó có 7 qui chế, 1 qui ớc và 1 nội qui
cho khối doanh nghiệp nhà nớc và hớng dẫn triển khai ra diện rộng.
Thời gian qua, các doanh nghiệp nhà nớc gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh
doanh. Nhiều đơn vị làm ăn thua lỗ, một số đang làm thủ tục chuyển sang cổ phần hoá,
tỉ lệ ngời lao động thiếu việc làm còn cao, song nhiều doanh nghiệp nhà nớc đã nghiêm
túc triển khai và thực hiện qui chế dân chủ; Nhiều đơn vị cho việc thực hiện qui chế dân
chủ là cơ sở pháp lý và là điều kiện thuận lợi để ngời quản lý và ngời lao động thực hiện
đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình, tạo sự gắn bó, cởi mở, thông cảm, đoàn kết,
cùng nhau khắc phục khó khăn, cùng chung trách nhiệm xây dựng doanh nghiệp, thúc
đẩy sản xuất kinh doanh phát triển nâng cao đòi sống cán bộ công nhân viên chức trong
doanh nghiệp.
Theo Báo cáo của các quận., huyện uỷ đến cuối năm 2003 đã có 96% doanh
nghiệp trỉên khai xây dựng qui chế dân chủ, trong đó số doanh nghiệp xây dựng đủ 9 qui
chế, 1 qui ớc là 93% với tổng số 2137 qui chế, qui ớc (Các đơn vị: Hoàn kiếm, Tây Hồ,
Thanh trì, Từ liêm, Sóc Sơn đạt tỉ lệ cao).
3
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Việc thực hiện qui chế dân chủ ở 3 loại hình đợc triển khai một cách nghiêm túc,
đặc biệt là loại hình doanh nghiệp nhà nớc. Dới sự chỉ đạo cấp uỷ Đảng doanh nghiệp,
Ban giám đốc các doanh nghiệp đã phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ
chức thực hiện ngày càng có hiệu quả thông qua Đại hội công nhân viên chức hàng năm,
xây dựng thoả ớc lao động tập thể và các nội qui, qui chế của công ty, bầu Ban thanh tra
nhân dân các cấp để giám sát các hoạt động của công ty. Theo thống kê 98% các doanh
nghiệp nhà nớc trên địa bàn thành phố đều tổ chức tốt Đại hội công nhân viên chức hàng
năm để thông qua chơng trình sản xuất kinh doanh trong năm, bàn các biện pháp tổ chức
thực hiện, thảo luận các vấn đề về tiền lơng, tiền thởng, chế độ chính sách đối với công
nhân viên chức lao động, lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt v.v..
Các phong trào thi đua trong công nhân viên chức thông qua thực hiện qui chế
dân chủ đợc đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực nh: phong trào thi đua lao động
giỏi, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào thực hành tiết kiệm, An
toàn lao động, vệ sinh môi trờng v.v đã đ ợc công nhân tham gia hởng ứng và thực hiện
nghiêm túc. Các đơn vị thực hiện tốt qui chế dân chủ nh: Công ty chiếu sáng và thiết bị
đô thị, Công ty xây dựng dân dụng Hà Nội, Công ty giầy Thuỵ Khuê, Công ty Bánh kẹo
Hải Châu, Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông, Công ty xây dựng Đông Anh ở
Đảng uỷ Khối Công nghiệp có 35% số doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, có kết quả
tốt.
Qua 5 năm triển khai thực hiện qui chế dân chủ, dới sự lãnh đạo của các cấp uỷ
Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền với tổ chức công đoàn ở Doanh nghiệp, phần
lớn ngời lao động đã đợc biết về qui chế dân chủ trong Doanh nghiệp nhà nớc. Qua khảo
sát 1114 phiếu thì có 1075 ngời trả lời là có biết về qui chế dân chủ (96,5%) số ngời
không biết hoặc không quan tâm là 39 ngời (35%).
Qua khảo sát 1114 cán bộ công nhân viên chức về công tác triển khai thực hiện
qui chế dân chủ ở doanh nghiệp nhà nớc, ý kiến về các nội dung đợc đánh giá nh sau:
Bảng 1.
TT Nội dung triển khai Số ý kiến trả lời đ-
ợc biết
Tỉ lệ %
1. Đảng bộ, chi bộ doanh nghiệp có văn
bản chỉ đạo xây dựng và thực hiên
QCDC
718 64,45%
2. Thành lập ban chỉ đạo QCDC ở doanh
nghiệp
555 49,82%
3. Xây dựng QCDC cụ thể hoá theo 557 50%
4
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
mẫu của thành phố
4. Xây dựng QCDC theo đúng mẫu của
thành phố
226 20,28%
Thông qua ý kiến của Thống kê Khảo sát thì việc thực hiện qui chế dân chủ ở
Doanh nghiệp Nhà nớc đã đợc công nhân lao động biết đến thông qua nhiều hình thức
khác nhau, còn nắm bắt trên tinh thần văn bản thì chỉ cấp trung ở đội ngũ cán bộ các cấp
của Doanh nghiệp.
Theo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 07 của chính phủ vào thời điểm
tháng 9/2003 thì Các nội dung về 7 việc Hội đồng quản trị, giám đốc phải công khai, 7
việc ngời lao động tham gia ý kiến, 4 việc ngời lao động quyết định, 8 việc ngời lao
động giám sát kiểm tra đợc thực hiện tốt đạt tỉ lệ từ 42,8% đến 57,1%. Riêng 4 việc ngời
lao động quyết định thì đạt 75% thực hiện tốt.;(Bảng 2)
Bảng 2.
TT Nội dung
thực hiện
Số việc thực
hiện tốt
Số việc thực
hiện khá
Số việc thực
hiện trung
bình
Số việc thực
hiện kém
TSố % TSố % TSố % TSố %
1. 7 việc hội
đồng quản
trị, giám đốc
phải công
khai
4 57,1
%
2 28,6% 1 14,3% 0 0
2. 7 việc ngời
lao động
tham gia ý
kiến
3 42,8
%
2 28,6% 1 14,3% 1 14,3%
3 4 việc ngời 3 75% 1 25% 0 0 0 0
5
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
lao động
quyết định
4. 8 việc ngời
lao động
giám sát
kiểm tra
4 50% 1 12,5% 1 12,5% 2 25%
Sau khi đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện qui chế dân chủ tháng 10/2003 đến
nay việc thực hiện qui chế dân chủ trong Doanh nghiệp Nhà nớc đã có những chuyển
biến rõ rệt. Bốn nội dung gồm 26 việc phải thực hiện theo Nghị định 07 của chính phủ
đợc đánh giá là hiện tại đang đợc thực hiện tốt. Tỉ lệ đánh giá thực hiện tốt những nội
dung trên đạt từ: 78% đến 93,81%.
1. Những việc giám đốc, Hội đồng quản trị phải công khai .
Theo qui chế thực hiện dân chủ ở Doanh nghiệp Nhà nớc đợc Ban hành kèm theo
Nghị định 07/1999/NDCD ngày 13/2/1999 của chính phủ, thì những việc Hội đồng quản
trị giám đốc phải công khai gồm 7 việc. 7 việc phải công khai đã đợc CNLĐ đánh giá
việc thực hiện thể hiện theo bảng sau: Khảo sát 1114 phiếu hỏi ý kiến.
Bảng 3.
6
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Nội dung Tốt Trung bình Yếu
Số
ngời
% Số ngời % Số
ngời
%
1. Phơng hớng nhiệm vụ
chung về đầu t, phát triển SX-
KD dài han, trung hạn và
từng năm của DN .; đặc biệt
KH SX của phân xởng, tổ,
(đội) SX, phòng ban trực
thuộc DN,
1013 90,93 101 9,07
2.Những chế độ, chính sách
chủ yếu của NN có liên quan
trực tiếp đến ngời LĐ ở DN
về sắp xếp lại LĐ, tuyển
dụng, cho thôi việc, đào tạo,
tiền lơng và thu nhập, BHXH,
BHYT, phân phối lợi nhuận
1015 91,11 99 8,89
3. Nội qui của DN, các qui
chế của DN về thời gian làm
việc, làm thêm giờ về các
định mức chi phí, về trả lơng,
trả thởng, hiếu hỉ, về đề bạt
cán bộ .
1029 92,36 85 7,64
4. Công khai tài chính: báo
cáo tài chính hàng năm , tình
hình hiệu quả sử dụng vốn,
các khoản thu từ hoạt động
SXKD..; qui định các khoản
chi: hoạt động quản lý, tiếp
khách, hội họp, giao dịch, chi
hoa hồng Trích lập và sử
dụng các quỹ của DN từ lợi
nhuận sau thuế..
975 87,52 135 12,19 4 0,36
5. Tiêu chuẩn cán bộ, qui
trình và phân cấp đề bạt cán
970 87,07 139 12,48 5 0,45
7
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
bộ từ tổ, đội sản xuất trở lên.
6. Kế hoạch hoạt động của
ban thanh tra ND và kết quả
giải quyết các đơn th khiếu
nại, tố cáo theo qui định của
Pháp luật về khiếu nại, tố cáo
1003 90,04 106 9,51 5 0,45
7. Nghị quyết ĐH của tổ
chức cơ sở Đảng và cấp uỷ có
liên quan đến SX,KD theo
quyết định của cấp uỷ Đảng
DN; Nghị quyết của tổ chức
Công đoàn, Đoàn thanh niên
cộng sản HCM trong DN
1015 91,11 98 8,80 1 0,09
Việc thực hiện 7 việc giám đốc, Hội đồng quản trị Doanh nghiệp phải công khai
đã đợc công nhân lao động đánh giá tốt, tỉ lệ thực hiện tốt các nội dung từ 87,04% đến
92,36% ý kiến cho là đã thực hiện tốt, có 7,64% đến 12,48% ý kiến đánh gía là thực
hiện trung bình, số ý kiến đánh gía là thực hiện yếu chỉ chiếm cao nhất là 0,45% (với nội
dung 4,5,6,7). 3 nội dung đầu (1,2,3) thì không có ý kiến đánh giá là yếu.
Thông qua báo cáo, nắm tình hình ở cơ sở thì 7 việc phải công khai đã đợc Hội
đồng quản trị, Ban giám đốc các Doanh nghiệp công khai đến cán bộ, công nhân viên ở
đơn vị bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau nh: Hàng năm, phơng án đầu t phát
triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc công khai thảo luận từ Đại hội công
nhân viên chức cấp công ty, cũng tại đại hội công nhân viên chức, đại biểu đợc thông
báo về việc sử dụng tài chính trong năm và kế hoạch sử dụng tài chính năm tói, thông
boá công khai việc sử dụng các quĩ, đặc biệt là quĩ phúc lợi của công ty. Tạo điều kiện
cho Ban thanh tra nhân dân của công ty hoạt động, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử
dụng tài chính hàng năm, giải quyết đơn th khiếu nại, khiếu tố, kiểm tra việc thực hiện
các chế độ chính sách đối với ngời lao động. Ngoài hình thức công khai thông qua Đại
hội công nhân viên chức Họp sơ kết hàng quí, 6 tháng và một năm thì các đơn vị còn
triển khai phổ biến 7 việc phải công khai bằng nhiều hình thức nh: thông qua sinh hoạt
tổ sản xuất, tổ Công Đoàn, thông qua hệ thống loa truyền thanh của công ty; thông báo
trên Bảng đen v.v Các hình thức công khai đến ng ời lao động những nội dung công
khai của qui chế dân chủ đã tạo đợc lòng tin trong công nhân lao động và giúp cho việc
thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của ngòi lao động đợc đảm bảo.
8

Đây là phiên bản tài liệu đơn giản

Xem phiên bản đầy đủ của tài liệu Quy Chế Dân Chủ